Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriets förslag till budget för år 2008

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2007 9.35
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med 10 euro i månaden och att ersättningsnivån för tandläkararvoden höjs till 40 procent av ersättningsunderlaget. Ministeriet föreslår att bostadsbidraget för pensionstagare betalas ut i sin helhet i början av månaden och att semestern för lantbruksföretagare förlängs med en dag, från nuvarande 24 dagar till 25 dagar. Till folkpensionerna föreslås en förhöjning på 20 euro i månaden. Dessutom avskaffas kommunernas dyrortsklassificering. Den fulla folkpensionen stiger med omkring 20 euro för hushåll som finns i den andra dyrortsklassen.

Totalt föreslås 4 690 miljoner euro i statsandelar för kommunernas driftskostnader inom social- och hälsovården. Det här är en ökning med 383 miljoner euro jämfört med budgeten år 2007.

Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag för år 2008 är 13,8 miljarder euro. Summan är 768 miljoner euro (6 procent) större än budgeten för i år. I social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag ingår, i enlighet med regeringsprogrammet, anslagsöverföringar från arbetsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden på sammanlagt 1,3 miljarder euro. De indexbundna förmånernas exakta belopp kan ändras i samband med indexjusteringarna i november. Finansministeriets förslag kan avvika sig en aning från social- och hälsovårdsministeriets förslag.

Regeringen behandlar social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag för år 2008 i slutet av augusti. Regeringen avlåter propositionen om statsbudgeten för år 2008 till riksdagen den 13 september.

Största delen av pengarna används i form av statsandelar till kommuner och pensioner

Största delen av anslagen används fortfarande främst i form av statsandelar till kommunernas social- och hälsovård, pensioner, barnbidrag och sjukförsäkringar. De största anslagsökningarna i social- och hälsovårdsministeriets förslag är nästan 383 miljoner euro i statsandelar för den kommunala social- och hälsovården och 343 miljoner euro i statsandelar för pensionsförsäkringar. Indexjusteringen av utgifterna för utkomststödet ökar statens utgifter med ungefär 80 miljoner euro.

Finlands socialutgifter för år 2008 beräknas uppgå till cirka 46,4 miljarder euro. Ungefär en tredjedel av dessa utgifter finansieras via statsbudgeten. Social- och hälsovårdsministeriets andel är närmare en fjärdedel.

Fungerande social- och hälsovårdstjänster för alla

Målet är att se till att kommunernas social- och hälsovårdstjänster fungerar som de skall, att de är tillgängliga och tillräckligt omfattande i hela landet. Dessutom vill ministeriet trygga minimiutkomsten. Social- och hälsovårdsministeriet har startat flera utvecklingsprojekt som hjälper kommunerna att erbjuda social- och hälsovårdstjänster för sina invånare enligt uppställda mål.

För kommunernas driftskostnader inom social- och hälsovården föreslås sammanlagt 4 690 miljoner euro i statsandelar, vilket är en ökning med 383 miljoner euro jämfört med budgeten år 2007. Av ökningen hänför sig bland annat 226 miljoner euro till justeringen av kostnadsfördelningen mellan kommunerna. Dessutom ökar statsandelarna på grund av den växande befolkningsmängden och andra förändrade kalkylfaktorer.

Av de höjda statsandelarna anvisas 21 miljoner euro för år 2008. Ökningen anknyter sig bland annat till en förbättring av primärhälsovården och en ökning av personalen inomäldreomsorgen. Av ökningen som hänför sig till den nya barnskyddslagen används 6,8 miljoner euro till att stöda en effektivering av barnskyddet inom kommunerna. Screening i samband med graviditeten förenhetligas i hela landet och bröstcancerscreeningar skall gradvis börja omfatta 60-69 åringar. Ökningen som hänför sig till detta är 0,5 miljoner euro.

Statsandelsprocenten för kommunernas driftskostnader inom social- och hälsovården sjunker från nuvarande 33,88 procent till 31,11 procent år 2008. Sänkningen av statsandelsprocenten beror till stor del på att de kalkylerade kostnaderna som står som grund för statsandelen släpar efter och måste korrigeras för att göra systemet med statsandelar mera klart och transparent.

Den avgiftsreform inom social- och hälsovården som beaktar eftersläpningen av klientavgifter förverkligas genom en höjning av avgifterna från och med den 1.8 2008. År 2008 ökar reformen kommunernas avgiftsinkomster med 25 miljoner euro. I samband med detta minskar social- och hälsovårdens statsandel med 25 miljoner euro, vilket sänker statsandelsprocenten med 0,17 procentenheter. På årsbasis ökar kommunernas inkomster med 60 miljoner euro.

Ett statsbidrag på 24,8 miljoner euro föreslås till projekt inom kommunernas social- och hälsovård. Tyngdpunkterna i projekten, som finansieras med statsbidrag, definieras inom ramen för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Statens ersättning för de avgifter som orsakas av läkar- och tandläkarutbildning vid hälsovårdsenheter höjs med 5 miljoner euro år 2008 (20 miljoner euro fram till år 2011). Till kompetenscentren inom det sociala området föreslås ett statsbidrag på 3 miljoner euro, vilket är en ökning på 0,5 miljoner euro jämfört med budgeten år 2007.

Lantbruksföretagarnas semester

Ministeriet föreslår att lantbruksföretagarnas semester förlängs med en dag från nuvarande 24 dagar till 25 dagar per år. Med förslaget vill ministeriet utveckla lantbruksföretagarnas avbytarservice och föreslår ett ökat anslag på 4,7 miljoner euro. Dessutom föreslås 0,1 miljoner euro för rätt till vikariehjälp på grund av förtroendeuppdrag.

Barnfamiljerna

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med 10 euro i månaden för varje barn, från nuvarande 36,60 euro till 46,60 euro, från och med den 1.1 2008. Kostnadseffekten av reformen är 18,8 miljoner euro per år. Största delen av ensamförsörjarna är kvinnor.

Till bostadsbidraget föreslås 441 miljoner euro för år 2008 (440,5 miljoner euro 2007). Ökningen hänför sig till den allmänna kostnadsutvecklingen. Enligt uppskattningar kommer antalet förmånstagare att minska då sysselsättningsläget förbättras och det genomsnittliga bostadsbidraget att stiga då boendekostnaderna ökar.

I enlighet med regeringsprogrammet föreslås att systemet med bostadsbidraget förflyttas från miljöministeriets förvaltningsområde till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Beredskap mot fågelinfluensa

Social- och hälsovårdsministeriets beredskap mot fågelinfluensa skall förbättras. Folkhälsoinstitutets permanenta beredskapsnivå mot infektionssjukdomar eller biologiska hot skall höjas. Beredskapen förbättras bland annat genom att effektivera jourberedskapen och laboratorieverksamheten samt genom att effektivera den kommunikations- och datatekniska beredskapen som finns till för att bekämpa pandemier. Till sjukvårdsdistrikten inom samkommuner föreslås ett statsbidrag på 2 miljoner euro för att utveckla den regionala beredskapen. I det ingår också renovering och nybyggen av specialutrymmen. Länsstyrelsernas beredskap skall också effektiveras.

Elektronisk arkivservice för klientuppgifter

Resurser riktas till en elektronisk arkivservice för klientuppgifter. Staten ersätter Folkpensionsanstalten för de kostnader som uppstår då verksamheten kör igång och upprätthålls under den första tiden. Efter att servicen har startat uppbär Folkpensionsanstalten avgifter av användarna. Avgifterna används till att upprätthålla datasystemet och betjäna kunder.

Främjandet av jämställdhet mellan män och kvinnor

Likalönsprogrammet, vars mål är att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor, fortsätter. Programmets åtgärdshelhet förverkligas enligt trepartsprincipen. För år 2008 reserveras 200 000 euro för likalönsprogrammet.

Dessutom föreslås att 180 000 euro används för att grunda och upprätthålla en informationstjänst för jämställdhet. Informationstjänsten är ett led i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Politikprogrammet för hälsofrämjande

Syftet med politikprogrammet för hälsofrämjande är att förbättra befolkningens hälsotillstånd och utjämna hälsoskillnaderna. Politikprogrammet stöder främjandet av hälsa, förebyggande arbete och en reform av lagstiftningen i enlighet med ”Hälsa i all politik”-tänkesättet. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för regeringens politikprogram för hälsofrämjande.

Effektivering av ämbetsverk och institutioner

I budgetförslaget som berör förvaltningsområdets ämbetsverk och institutioner ingår minskningar i enlighet med produktivitetsprogrammet. De organisationsförändringar och tilläggsresurser som orsakas av politikprogrammet har beaktats i social- och hälsovårdsministeriets budget. Effektiveringen av verksamheten vid Rättskyddscentralen för hälsovården (TEO) förverkligas genom intern omplacering inom förvaltningsområdet.

I budgetförslaget ingår också resurser till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) för de åtgärder som krävs i samband med REACH-förordningen samt extra resurser till barnombudsmannens kontor.

För mer information:

Statssekreterare Terttu Savolainen, tfn (09) 160 74099 (allmänna frågor)

Statssekreterare Ilkka Oksala, tfn (09) 160 73165 (allmännafrågor)

Specialmedarbetare Marja Tallavaara, tfn (09) 160 73754 (allmänna frågor)

Specialmedarbetare Anna Manner-Raappana, tfn (09) 160 74157 (allmänna frågor)

Specialmedarbetare Carl Haglund, tfn (09) 160 77441 (jämställdhetsfrågor)

Kanslichef Kari Välimäki, tfn (09) 160 73763 (allmänna frågor)

Avdelningschef Raimo Ikonen, tfn (09) 160 73194 (allmänna frågor)

Biträdande avdelningschef Mikko Staff, tfn (09) 160 73791 (budgeten i sin helhet)

Ekonomiplaneringschef Arto Mynttinen, tfn (09) 160 73817 (ämbetsverk och institutioner)

Finanssekreterare Arto Salmela, tfn (09) 160 74430 (kommunernas statsandelar)

Finanssekreterare Taimi Saloheimo, tfn (09) 160 73122 (socialförsäkring, utkomststöd)

Biträdande avdelningschef Matti Toiviainen, tfn (09) 160 74191 (socialförsäkring)

Konsultativ tjänsteman Minna Liuttu, tfn (09) 160 74423 (socialförsäkring)

Biträdande avdelningschef Tuulikki Hakkarainen, tfn (09) 160 73865 (pensioner)

Överinspektör Anneli Sollo, tfn (09) 160 73910 (utkomstskydd för arbetslösa)

Biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804 (hälsofrågor)

Finanssekreterare Tuula Karhu, tfn, (09) 160 74354 (hälsofrågor)

Biträdande avdelningschef Olli Kerola, tfn (09) 160 73859 (familjefrågor och sociala frågor)

Finanssekreterare Jenni Eskola, tfn (09) 160 73903 (familjefrågor och sociala frågor)

Överinspektör Hanna Onwen-Huma, tfn (09) 160 74459 (jämställdhetsintegrering)

Överinspektör Riitta Martikainen, tfn (09) 160 74458 (frågor om likalönsprogrammet)

Tillbaka till toppen