Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag för år 2009

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.8.2008 9.20
Pressmeddelande -

Anslagen för social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde för nästa år uppgår till 14,4 miljarder euro. Beloppet är 226 miljoner euro högre än i årets budget.

I förslaget ingår en höjning i barnbidragsnivån med 10 euro i månaden från det tredje barnet, en höjning av stödet för hemvård av barn med 20 euro i månaden och en höjning av stödet för privat vård av barn med 22,67 euro i månaden. Minimibeloppet för sjuk- och föräldrapenningen samt rehabiliteringspenningen skulle höjas med uppskattningsvis 162 euro i månaden.

Grunddagpenningen för arbetslösa höjs i enlighet med förändringar i levnadskostnaderna. Den fulla grunddagpenningen är uppskattningsvis 25,24 euro per dag år 2009. Den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen beräknas stiga från 49,6 euro till 51,4 euro år 2009.

Stipendiater skall få socialskydd från och med den 1 januari 2009. Stipendiaterna har rätt till pensions- och olycksfallsskydd, inkomstrelaterade dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen och grupplivförsäkring. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt står för de praktiska arrangemangen och för denna reform anslås 1,6 miljoner euro för år 2009.

Ett referensprissystem för läkemedel tas i bruk och läkemedelsutbytet omfattas också av de preparat som lämnades utanför utbytet år 2006. Det nationella vaccinationsprogrammet utökas med vaccin mot rotavirus. Vaccinet är viktigt i synnerhet med tanke på barnens hälsa. 6 miljoner euro reserveras för införskaffning av vaccinet till Folkhälsoinstitutet.

För kommunernas driftskostnader inom social- och hälsovården föreslås 5 200,8 miljoner euro i statsandelar. Detta är en ökning med 125 miljoner euro jämfört med budgeten år 2008.

Av ökningen av statsandelarna hänför sig 31,8 miljoner euro till utvecklingsåtgärder i enlighet med regeringsprogrammet. År 2009 riktas tilläggen till verkställandet av kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre, en sänkning av åldersgränsen till 75 år då behovet av socialtjänster utvärderas, reform av handikapplagstiftningen samt förstärkande av primärhälsovården.

För att minska andelen långtidsbostadslösa riktas 2 miljoner euro till utveckling av nya stödtjänster för boende i 10 orter där bostadslösheten är svår.

SHM anslår 180 000 euro till en informationstjänst för jämställdhet. Syftet med informationstjänsten är att erbjuda forsknings- och faktabaserad information om kvinnor, män och olika faktorer som påverkar jämställdheten.

Enligt förslaget skall statens ersättning till hälsovårdsenheter för läkar- och tandläkarutbildning höjas med 5,8 miljoner euro. År 2009 skulle ersättningen vara 99,9 miljoner euro. Höjningen hänför sig till avlägsnandet av eftersläpningen i ersättningen före utgången av år 2011.

Till hälsovetenskaplig forskning föreslås 40 miljoner euro, vilket är 8,7 miljoner euro mindre än i budgeten för år 2008.

Till kompetenscentren inom det sociala området föreslås 4 miljoner euro, vilket är en höjning på 0,5 miljoner euro jämfört med år 2008. Förslaget hänför sig till tryggandet av kompetenscentrens basfinansiering.

Justering av barnbidrag, hemvårdsstöd och det allmänna bostadsbidraget

Det förslås en höjning i barnbidragsnivån med 10 euro i månaden från det tredje barnet från och med den 1 januari 2009. Barnbidraget stiger till 141 euro i månaden för det tredje barnet, 161,50 euro i månaden för det fjärde barnet och 182 euro i månaden från och med det femte barnet. Kostnadseffekten för reformen är 17 miljoner euro i månaden.

Till stödet för hemvård av barn föreslås en höjning med 20 euro i månaden och stödet för privat vård av barn med 22,67 euro i månaden. Efter höjningen skulle vårdpenningen för ett barn under 3 år vara 314,28 euro i månaden och stödet för privat vård 160 euro i månaden. Statsandelen för kommunernas driftskostnader inom social- och hälsovården skulle höjas med 6,3 miljoner euro till följd av reformen.

Verkställigheten av underhållsstöd överförs från kommunerna till Folkpensionsanstalten från och med den 1 april 2009.

Till bostadsstödet anslås 434 miljoner euro. Enligt uppskattningar kommer det genomsnittliga bostadsbidraget att stiga till 253 euro i månaden år 2009. Enligt uppskattningar kommer antalet stödtagare att minska med omkring 3 000 tack vare förbättrat sysselsättningsläge.

Sjukförsäkringsersättningar

Enligt förslaget skulle minimibeloppen för sjuk- och föräldrapenningen samt rehabiliteringspenningen höjas till arbetsmarknadsstödets nivå den 1 januari 2009. Höjningen skulle vara omkring 162 euro i månaden. Efter höjningen är minimibeloppet för dagpenningsförmåner uppskattningsvis 542 euro i månaden. Kostnaderna för reformen är cirka 41,1 miljoner euro i året.

Enligt ett förslag skulle sjukförsäkringslagen och läkemedelslagen ändras nästa år så att ett referensprissystem för läkemedel tas i bruk. Läkemedelsutbytet skulle då också omfattas av de preparat som lämnades utanför utbytet år 2006. Ministeriet presenterar i ett senare skede sitt förslag för hur inbesparingarna tack vare ibruktagandet av referensprissystemet skall riktas.

Enligt uppskattningar kommer sjukförsäkringsersättningarna att stiga till sammanlagt cirka 4,407 miljarder euro år 2009 (4,206 miljarder euro år 2008). Höjningen orsakas framförallt av en ökning i föräldradagpennings-, läkemedelsersättnings- och sjukdagpenningsutgifterna.

Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag

Bilagor:

Folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och fonden för övrig social trygghet
Försäkringsavgifter och övriga avgifter
Pensionsutgifter
Statens utgifter för utkomstskydd för arbetslösa
Social- och hälsovårdstjänster
Utveckling av social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde


För mer information:

Statssekreterare Terttu Savolainen, tfn (90) 160 74099 (allmänna frågor)
Statssekreterare Ilkka Oksala, tfn (90) 160 73165 (allmänna frågor)
Specialmedarbetare Marja Tallavaara, tfn (09) 160 73754 (allmänna frågor)
Specialmedarbetare Anna Manner-Raappana, tfn (09) 160 74157 (allmänna frågor)
Kanslichef Kari Välimäki tfn (09) 160 73763 (allmänna frågor)
Avdelningschef Raimo Ikonen, tfn (09) 160 73194 (allmänna frågor)
Biträdande avdelningschef Mikko Staff, tfn (09) 160 73791 (budgeten)
Ekonomiplaneringschef Arto Mynttinen, tfn (09) 160 73817 (ämbetsverk och inrättningar)
Finanssekreterare Arto Salmela, tfn (09) 160 74430 (kommunernas statsandelar)
Finanssekreterare Taimi Saloheimo, tfn (09) 160 73122 (socialförsäkring, utkomstskydd)
Biträdande avdelningschef Matti Toiviainen, tfn (09) 160 74191 (socialförsäkring)
Överinspektör Susanna Grimm-Vikman, tfn (09) 160 73869 (socialförsäkring)
Biträdande avdelningschef Tuulikki Haikarainen, tfn (09) 160 73865 (pensioner)
Direktör Anja Kairisalo, tfn (09) 160 74411 (sjukförsäkring)
Överinspektör Anneli Sollo, tfn (09) 160 73910 (utkomstskydd för arbetslösa)
Avdelningschef Päivi Sillanaukee, tfn (09) 160 73313 (hälsofrågor)
Biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804 (hälsofrågor)
Finanssekreterare Tuula Karhu, tfn (09) 160 74354 (hälsofrågor)
Biträdande avdelningschef Olli Kerola, tfn (09) 160 73859 (familje- och socialfrågor)
Finanssekreterare Jenni Eskola, tfn (09) 160 73903 (familje- och socialfrågor)
Överinspektör Jouni Varanka, tfn (09) 160 74459 (integrering av ett könsperspektiv i budgeten)

Tillbaka till toppen