Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sata-kommittén presenterade linjedragningar för reformen av den sociala tryggheten

Social- och hälsovårdsministeriet
27.1.2009 15.00
Pressmeddelande -

Sata-kommittén som har haft i uppgift att arbeta fram grundläggande linjedragningar för reformen av den sociala tryggheten presenterade sitt förslag i dag. Linjedragningarna handlar om en tillräcklig grundtrygghet, social trygghet som stöder aktiveringsalternativ och en förlängning av arbetskarriären, sporrande social trygghet och klarläggning av den sociala tryggheten. Förslaget överlämnades till social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä tisdagen den 27 januari.

Kommitténs förslag innehåller en utvärdering av hur tillräcklig den sociala tryggheten är och utmaningarna som finns inom synhåll. Förslagen täcker i praktiken hela den finländska sociala tryggheten. Kommittén fattade inte i detta skede beslut om prioriteringsordningen eller tidtabellen. Kommittén utvärderar hur tillräckliga de föreslagna åtgärderna är i sin slutrapport. Förslagen kräver fortfarande detaljerade utredningar och kostnadskalkyleringar.

Kommittén föreslår att man regelbundet bör utvärdera om grundtrygghetsförmånerna är tillräckliga, till exempel under varje valperiod. Dessutom skulle indexbundenheten för grundtrygghetsförmånerna förenhetligas. Kommittén föreslår att det införs en garantipension som är högre än folkpensionens maximinivå. Åtminstone över 90 000 pensionstagare skulle få garantipension beroende på nivån av garantipensionen.

Kommittén anser att det är viktigt att bostadsstödssystemet förenklas. Kommittén fattade beslut om att det ska göras fortsatta utredningar om möjligheten att flytta den kalkylmässiga andelen av det grundläggande utkomststödet till Folkpensionsanstalten. Kommittén fattar beslut om en eventuell flyttning i sin slutrapport.

Målsättningen med reformen av utkomstskyddet för arbetslösa som finns med i kommitténs förslag är stabila arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetsförsäkringspremier samt en förkortning av arbetslöshetsperioderna. Arbetslöshetsperioderna skulle förkortas med hjälp av en enhetlig helhet som består av effektiverat arbetssökande och stödande aktiveringsåtgärder. Till aktiveringsåtgärder räknas åtgärder som förstärker kompetensen samt upprätthåller och återger arbets- och funktionsförmågan

Reformen av utkomstskyddet för arbetslösa är en helhet i vilken det ingår förslag om förutsättningarna för att beviljas utkomstskydd för arbetslösa, nivån på utkomstskyddet för arbetslösa i synnerhet under aktiveringsåtgärder, utveckling av omställningsskyddet, effektivering av arbetssökande, förnyande av förmåner som hänför sig till frivillig utbildning för arbetslösa samt en senareläggning av en så kallad arbetslöshetsspiral. Kommittén föreslår också att alterneringsledigheten blir stadigvarande.

Enligt kommittén kunde arbetsmarknadsstöd beviljas utan behovsprövning. Kommittén utreder möjligheterna att i utkomstskyddet för arbetslösa ha ett system med en grundtrygghetsförmån. Därutöver ska kommittén utreda hurdana åtgärder det finns för att utveckla grundtryggheten så att det alltid är lönsamt att ta emot ett jobb och skaffa extra inkomster.

Kommittén vill förbättra uppväxtförutsättningarna för små barn i synnerhet genom att stöda vården som ges i ett tidigt stadium. Kommittén föreslår bland annat att de olika nivåerna på dagpenningen för föräldraförmånerna förenhetligas och att hemvårdsstödets grunddel höjs till minimidagpenningens nivå för barn under ett och ett halvt år.

Kommittén anser att åtgärder med vilka man sporrar till att ta emot även korta anställningsförhållanden är viktiga. Kommittén anser att det bör införas tidsfrister för behandlingstider för socialskyddsförmåner. Ett elektroniskt löneintyg kunde stöda en behandling av ärendena utan dröjsmål. Dessutom bör förmånernas behandlingsprocesser förenklas.

Kommittén anser att det är nödvändigt att lagstiftningsstrukturen för den sociala tryggheten förnyas så att den i högre grad stöder målsättningarna för en aktiv socialpolitik samt anpassar sig på ett bättre sätt till den sociala tryggheten under olika livsskeden.

Sata-kommitténs rapport om linjedragningarna för reformen av den sociala tryggheten finns att läsa på finska på social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi.

För mer information:
ordförande för Sata-kommittén Markku lehto, tfn 050 555 1333
generalsekreteraren för Sata-kommittén Lauri Pelkonen, tfn (09) 160 74202, 050 363 7012

Tillbaka till toppen