Hoppa till innehåll
Media

Riskbedömningen går bra, mera arbetarskyddsutbildning behövs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2009 11.26
Pressmeddelande -

Arbetarskyddslagens bestämmelser anses vara tillräckliga för att hjälpa arbetstagarna att identifiera och eliminera risker. Tre fjärdedelar av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagshälsovårdarna var av den åsikten att arbetarskyddslagen hade förmått arbetsplatserna att genomföra en riskbedömning. En fjärdedel av arbetsgivarna och fyra av tio arbetstagare bedömde ändå att personalen inte får tillräcklig utbildning i arbetarskydd. Vid social- och hälsovårdsministeriets och Arbetarskyddsinstitutets undersökning för att kartlägga riskbedömningen i arbetsförhållandena, fann man en del att förbättra för att trygga tillräcklig kunskap hos förmän och annan personal.

Enkätundersökningen utfördes hösten 2008 och i den deltog arbetsgivarnas och arbetstagarnas representanter inom arbetarskyddsverksamheten och arbetsplatsernas företagshälsovård. De som svarade representerade stora och medelstora arbetsplatser, där man ofta månar om arbetssäkerheten bättre än genomsnittet. Därför ger resultatet en aning positivare bild av situationen än verkligheten. 

Enligt resultaten är det skäl att utveckla samarbetet mellan arbetsplatserna och företagshälsovården. En sjättedel av arbetsgivarna och en tredjedel av arbetstagarna var av den åsikten att psykisk belastning eller hot om våld inte hade beaktats vid identifieringen av risker. Experterna inom företagshälsovården svarade, att de utförligt identifierar faro-och riskfaktorerna då de deltar i riskbedömningen på arbetsplatserna.

Enligt resultaten skulle en utveckling av arbetsförhållandena så att faro- och riskfaktorerna beaktas förutsätta att linjeledning, förmän, arbetstagare och företagshälsovårdens sakkunniga får utbildning. Tyngdpunkten borde också vara vid verksamhet för att förebygga risker. Enheterna vid företagshälsovården skulle ha mera att erbjuda vid bedömningen av riskernas inverkan på hälsan.   

Även företagshälsovårdens resurser och kunskaper kunde utnyttjas ännu bättre. Företagshälsovården skulle vilja delta i bedömningen och utvecklingen av arbetsförhållandena på sina klienters arbetsplatser. Företagshälsovården borde utveckla sin verksamhet så att den lämpade sig ännu bättre för de små arbetsplatserna, så att ännu flera av dem skaffade företagshälsovård.

Grunden för att utveckla verksamheten för arbetshälsa och -säkerhet är att identifiera risker såsom arbetarskyddslagen kräver. Man måste effektivera identifieringen och elimineringen av riskerna för att antalet arbetsolycksfall ska sjunka betydligt. Enligt statistiken från Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund har olyckornas antal ökat en aning. Löntagarna råkade år 2007 ut för sammanlagt 140 746 arbetsolyckor, vilket var 1,3 procent mera än år 2006. År 2008 dog 28 personer i arbetsplatsolyckor och 22 personer under arbetsresorna.

För mer information

forskare Hannu Kallio, Arbetshälsoinstitutet TTL, tfn. 030 474 3207, [email protected]
specialforskare Paula Naumanen, TTL, tfn. 030 474 7470, [email protected]
överinspektör Toivo Niskanen, SHM, tfn (09) 160 73107, [email protected]

Uppgifter om publikationen

Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Paula Naumanen, Jouni Lehtelä, Mika Liuhamo, Jorma Lappalainen, Jarmo Sillanpää, Erkki Nykyri, Antti Zitting ja Matti Hakkola. Riskinarviointia koskevien työturvallisuus- ja työterveyssäännösten vaikuttavuus. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:22. Social- och hälsovårdsministeriet. Helsingfors 2009.

 

 På vår webbplats

Riskinarviointia koskevien työturvallisuus- ja työterveyssäännösten vaikuttavuus (SHM:s rapporter 2009:22)

Arbetarskydd

 

Tillbaka till toppen