Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen förslår en utvidgning av utkomstskyddet för arbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet
28.10.2004 12.15
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att systemet med utkomstskydd för arbetslösa utvidgas till att gälla personer som fyllt 65 år. Enligt förslaget har en person som fyllt 65 år rätt till arbetslöshetsförmån om arbetstiden förkortats på grund av permittering eller om arbetet förhindras på grund av väderhinder eller av andra arbetstagares stridsåtgärd. Arbetslöshetsförmånen beviljas då högst fram till utgången av den kalendermånad under vilken personen fyller 68 år. Om anställningsförhållandet upphör helt omfattas personer som fyllt 65 år av arbetspensions- och folkpensionssystemet.

Enligt gällande lagstiftning kan arbetslöshetsförmån beviljas en arbetssökande som fyllt 17 år. Förmånen beviljas högst fram till utgången av den kalendermånad under vilken personen fyller 65 år.

I propositionen föreslås att en arbetsgivare och en löntagare inte skall vara skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie efter att löntagaren fyllt 65 år.

Ändringen stöder regeringens mål att arbetstagarna fortsätter i sitt arbete 2-3 år längre än i dag.

Arbetspensionslagstiftningen ändras från ingången av år 2005. Enligt lagen om pension för arbetstagare har en arbetstagare då rätt att enligt eget val avgå med ålderspension i en ålder mellan 63 och 68 år. Åldersgränsen för ålderspension enligt folkpensionslagen förblir 65 år. Enligt det nya pensionssystemet kan en person som lyfter ålderspension ta emot arbete och intjäna pension.

I propositionen ingår också vissa tekniska ändringar som görs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om vuxenutbildningsstöd och som föranleds av de ändringar i arbetspensionslagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2005. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 28 oktober. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare information: regeringsrådet Pasi Koskinen, tfn 09-160 731 80

Tillbaka till toppen