Hoppa till innehåll
Media

Reformen av närståendevården ökade kommunernas satsningar på stödet för närståendevården år 2006

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2007 7.30
Pressmeddelande -

Stödet för närståendevården syftar till att för åldringar, handikappade och långtidssjuka trygga möjligheten att bo hemma. Vid sidan av arvodena stöds närståendevårdarnas orkande. Lagen om stöd för närståendevård, som trädde i kraft i början av år 2006, innehåller flera förändringar som förbättrar de vårdbehövandes och närståendevårdarnas ställning. Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården. Hur lagen förverkligats i kommunerna utreddes med en uppföljande undersökning av stödet för närståendevård, som Utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes utförde för social- och hälsovårdsministeriet (SHM). I undersökningen deltog 362 kommuner.

Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialtjänst för vars ordnande kommunen svarar. Stödet för närståendevård omfattade år 2005 ca 30 000 personer i olika åldrar. Antalet vårdare var 29 500. Kommunerna reserverade år 2006 för vårdarvoden 12 miljoner euro mera än år 2005. Hälften av kommunerna gjorde bedömningen, att det anslag som reserveras för närståendevårdarnas arvoden kommer att öka ytterligare år 2007.

Av de vårdbehövande, vid tidpunkten för undersökningen 30.4.2006 ca 22 000 klienter, var knappt hälften i åldern 75-84 år och 17 procent över 85 år. Något över hälften (54 %) var män. 42 procent av de vårdbehövande behövde oavbrutet tämligen mycket vård och en tredjedel behövde omsorg dygnet runt. På basis av informationen från kommunerna kan antas, att utan stödet för närståendevård skulle av dem som för närvarande vårdas i hemmet ca 11 600 vara i anstaltsvård. År 2004 var antalet nya personer som fick närståendevård 3 946, år 2005 totalt 4 348 personer och under 2006 års fyra första månader 2 776.

Den vanligaste av kommunerna tillämpade arvodesklassen för närståendevård var 300-599 euro och de betalda arvodena var i medeltal 416 euro. I en utredning som Stakes gjorde år 2002 var det genomsnittliga vårdarvodet 287,89 euro. I statsrevisorernas rapport år 2006 konstateras, att för arvoden till stöd för närståendevård användes i hela Finland 82,4 miljoner euro år 2003.

Tillbaka till toppen