Hoppa till innehåll
Media

Referensprissystem för att stävja ökningen av utgifterna för läkemedelsersättningar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2008 11.20
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att Finland tar i bruk ett referensprissystem för läkemedel, i vilket skulle kunna upptas sinsemellan motsvarande läkemedelspreparat med försäljningstillstånd och samma läkemedelssubstans vilka omfattas av en fastställd ersättning. Regeringen fattade beslut om ändring av sjukförsäkringslagen och läkemedelslagen torsdagen den 25 juni. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på torsdagen.

Referensprissystemet skulle bestå av referensprisgrupper som baserar sig på den förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat som förs av Läkemedelsverket. Det referenspris som skulle uppställas för en referensprisgrupp är det högsta pris utifrån vilken storleken på ersättningen för ett läkemedelspreparat som upptagits i en referensprisgrupp ska kunna beräknas. Referenspriset ska vara minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för det förmånligaste preparatet i referensprisgruppen förhöjt med 1,50 euro. Om det förmånligaste preparatets pris är 40 euro eller mer, ska referenspriset vara minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt förhöjt med 2 euro.

Tack vare referensprissystemet kan patienten med sina egna val påverka kostnaderna. Om patienten köper ett preparat, vars pris inte överstiger referenspriset, får han eller hon ersättning för medicinens hela pris. Den del som överstiger referenspriset betalas av den försäkrade, om den försäkrade förbjuder att läkemedlet byts ut. I sådana situationer där läkaren bedömer att ett läkemedel med ett visst handelsnamn bör användas av medicinska eller terapeutiska skäl, ska ersättningen betalas för priset på det preparat som läkaren antecknat i receptet.

Referensprissystemet skulle komplettera läkemedelsutbytet. Det föreslås att läkemedelslagen skall ändras så att utbyte av läkemedel också omfattar sådana sinsemellan motsvarande preparat med samma aktiva läkemedelssubstans som föll utanför systemet när lagen ändrades 2006.

Me de föreslagna förändringarna vill man främja användandet av de förmånligaste utbytbara läkemedelspreparaten och öka konkurrensen mellan läkemedelsföretag. Målet är att minska patientens kostnader, minska trycket att höja sjukförsäkringsavgiften och stävja ökningen av statens utgifter.

Betydande inbesparingar tack vare referensprissystemet

Propositionen beräknas resultera i en årlig totalbesparing på hela 85 miljoner euro, varav 33 miljoner euro riktas till patientens omedelbara läkemedelskostnader. Besparingarna i utgifterna för läkemedelsersättning från sjukvårdsförsäkringen inom sjukförsäkringen beräknas uppgå till cirka 52 miljoner euro, varav 26 miljoner är statens och de övriga försäkrades kostnader. Av de totala besparingarna består uppskattningsvis 35 miljoner av att preparat som omfattas av utbyte av läkemedel överförs till referensprissystemet och 50 miljoner av att de preparat med samma aktiva läkemedelssubstans som föll utanför utbytet av läkemedel i samband med ändringen av läkemedelslagen 2006 upptas i systemet.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2009. Lagen om ändring av sjukförsäkringslagen avses träda i kraft den 1 januari 2009, men så att bestämmelserna om referensprissystemet ska tillämpas från och med den 1 april 2009. Lagen om ändring av läkemedelslagen avses träda i kraft den 1 april 2009.

För mer information: direktör Anja Kairisalo, tfn (09) 160 74411

Tillbaka till toppen