Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om anslag för hälsofrämjande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2009 11.11
Pressmeddelande -

Regeringen föreslog onsdagen den 13 maj att lagen om anslag för hälsofrämjande verksamhet stadfästs. Samtidig upphävs författningarna i tobakslagen respektive lagen om nykterhetsarbete om finansiering av åtgärder för inskränkande och bekämpning av tobaksrökning samt om förebyggande av olägenheter som orsakas av rusmedelsbruk. Samtidigt upphävs författningarna om finansieringen av hälsofrämjande åtgärder.

Anslaget för hälsofrämjande har ingått i statsbudgeten alltsedan tobakslagen trädde i kraft år 1977. Användningen av anslaget har gradvis utökats till att gälla alla delområden av hälsofrämjandet. Syftet med lagen är att precisera lagstiftningen om anslaget och beslutsfattandet om dess användning. Ändringarna möjliggör en bättre samordning av hälsofrämjande verksamhet som finansieras genom anslaget och andra hälsofrämjande insatser.

Enligt lagen flyttas beredningen och verkställigheten av dispositionsplanen för anslaget från social- och hälsovårdsministeriet till Institutet för hälsa och välfärd.

Dimensioneringen av anslaget ska  basera sig på hur allmänt förekommande missbruk, tobaksrökning och relaterade skador är samt på befolkningens övriga hälsobeteende. Befolkningens hälsa påverkas i allt större utsträckning till exempel av kost och motion. Utgångspunkten för dimensioneringen är att anslagsbeloppet förblir oförändrat, dvs. sammanlagt 9,3 miljoner euro i 2009 års budget.

Enligt gällande lagstiftning är anslaget för hälsofrämjande verksamhet i alltför stor utsträckning bundet till förändringar i tobaksvanorna utan beaktande av andra förändringar i hälsobeteendet.

Statsandelar kan fortfarande beviljas ur anslaget för hälsofrämjande till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer. Avtal med statliga inrättningar kan också i fortsättningen göras om anslaget.

Mer information regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn (09) 160 73854
Tillbaka till toppen