Hoppa till innehåll
Media

Närståendevården reformeras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2005 8.10
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om stöd för närståendevård. Lagen ersätter de gällande bestämmelser i socialvårdslagen som gäller stöd för närståendevård samt förordningen om stöd för närståendevård. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen fredagen den 16 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag.

I propositionen föreslås att minimibeloppet av arvodet till närståendevårdare höjs till 300 euro. Om vårdaren under en tung behandlingsfas kortvarigt är förhindrad att arbeta är vårdarvodet minst 600 euro i månaden. Avsikten är att i samband med reformen förbättra också indexskyddet för vårdarvodet.

Enligt förslaget skall vård- och serviceplanen innehålla förutom den service som ges till den vårdbehövande också de socialvårdstjänster som skall ordnas för närståendevårdaren till stöd för vårduppdraget. Vårdarens rätt till ledighet kompletteras med bestämmelser om kommunens möjlighet att ordna rekreationsledighet.

Regeringen föreslår vidare att lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården så att när närståendevårdaren använder sin rätt till ledighet gäller den övre gränsen på 9 euro också hemservice som ordnas med hjälp av servicesedlar.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2006. Propositionen hänför sig till budgetproposition för 2006 och avses bli behandlad i samband med den.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer att sammanställa en handbok om närståendevård tillsammans med intressentgrupperna.

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, tfn 09-160 741 35

Tillbaka till toppen