Hoppa till innehåll
Media

Missbrukarrehabiliteringspenning till arbetslösa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2005 7.57
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att också arbetslösa skall få rätt till rehabiliteringspenning under den tid de deltar i individuell rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård. Avsikten är att främja rehabiliteringen av i synnerhet långtidsarbetslösa med missbruksproblem samt att förbättra deras utkomst genom att betala dem rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen fredagen den 16 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag.

Enligt förslaget kan rehabiliteringspenning beviljas om rehabiliteringsbeslutet fattats med stöd av lagen om missbrukarvård, rehabiliteringen grundar sig på en ändamålsenlig vårdplan och rehabiliteringen ges vid en inrättning som uppfyller de förutsättningar som uppställts på den. En arbetslös kan söka sig till rehabilitering till exempel via den allmänna hälso- och sjukvården, socialbyrån eller A-kliniken. Beviljandet av rehabiliteringspenning förutsätter dessutom att rehabilitering är nödvändig för att rehabiliteringsklienten skall kunna stanna kvar i arbetslivet, återvända till arbetslivet eller komma ut i arbetslivet.

För att uppnåendet av arbetslivsmålet skall kunna utvärderas kan beslut om individuell missbrukarrehabiliteringspenning fattas för högst tre månader, dvs. 75 vardagar. För en längre tid än så kan rehabiliteringspenning betalas endast med stöd av ett nytt beslut. Då behövs också en preciserad vårdplan eller rehabiliteringsplan för bedömningen av huruvida en fortsatt rehabilitering är ändamålsenlig för att rehabiliteringsklienten skall hållas kvar i eller komma ut i arbetslivet.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2006. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2006 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Virpi Korhonen, tfn 09-160 739 14

Tillbaka till toppen