Hoppa till innehåll
Media

Minister Risikko: Lagen om servicesedlar breddar klientens valfrihet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.7.2009 10.44
Pressmeddelande -

"Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården breddar klientens frihet att välja sina tjänster och ger kommunerna mångsidigare möjligheter att organisera tjänster", konstaterar omsorgsminister Paula Risikko om det mest centrala i innehållet av reformen.

Servicesedeln har varit i bruk i hemservicen sedan år 2004. I och med reformen täcker servicesedeln alla tjänster inom social- och hälsovården med undantag av brådskande jourtjänster och ofrivillig vård.

Lagändringen förväntas bättra tjänsternas effektivitet på samma sätt som i Sverige. Till exempel då  Stockholms läns landsting tog i bruk servicesedeln ökade antalet läkarbesök, men kostnaderna ökade inte. Såväl Finlands som Sveriges konkurrensmyndigheter har förutspått att ökad effektivitet och sänkta priser blir följden av att det uppstår större möjlighet till valfrihet på marknaden. Om det endast finns en som erbjuder offentlig service inom kommunen uppstår ingen sådan konkurrensfördel.

Lagändringen förväntas öka valfriheten för de personer som utnyttjar social- och hälsovårdstjänster och sålunda förbättra klientens ställning. För tjänsteutövarna i kommunerna och samkommunerna ökar reformen den ekonomiska transparensen och möjligheterna att jämföra olika produktionssätt.

Reformen underlättar administrationen, då man kommer undan den tungrodda konkurrensutsättningen inom servicen och kommer fram till enklare metoder att godkänna den. Småföretagarnas verksamhetsförutsättningar inom social- och hälsovårdsservicen förbättras då stora volymer och komplicerade anskaffningsprocedurer inte är ett hinder för att komma in på marknaden. Nu placeras alla företag på samma linje och klienten kan välja hurudan service och av vem han eller hon köper.  

Lagen om servicesedlar ålägger kommunen att följa med serviceproducenternas priser. Klienternas likvärdighet för att erhålla service säkras genom att servicesedelns värde enligt lagen ska vara så stort att egenandelen av kostnaderna förblir rimlig. Republikens president torde den 24.7. 2009 stadfästa lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården samt ändringen av 12 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Lagändringarna om servicesedeln träder i kraft 1.8.2009. Social- och hälsovårdsministeriet ger i början av oktober kommunerna anvisningar som stöder verkställandet av servicesedelreformen.

Ytterligare information  

Markku Litola, jurist, t. (09) 160 74205


På vår webbplats

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Användningen av servicesedlar utvidgas i början av augusti
   (SHM:s meddelande 16.7.2009)


Paula Risikko
Tillbaka till toppen