Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Målet för Kaste-programmet är att minska ojämlikhet mellan människor och reform

Social- och hälsovårdsministeriet
2.2.2012 11.53
Pressmeddelande -

Syftet med det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste 2012-2015) är att minska skillnader i befolkningens välbefinnande och hälsa samt utveckla strukturerna och tjänsterna inom social- och hälsovården för att bli mer klientorienterade. Tyngdpunkten har överflyttats från behandling av problem till att främja det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet och förebygga problem. Statsrådet fastställde Kaste-programmet torsdagen den 2 februari.

Målen för Kaste-programmet har delats in i delmål och konkreta åtgärder. Hälsoskillnaderna minskas genom att utveckla metoder och incitament riktade i synnerhet till riskgrupperna för att främja hälsa och välbefinnande. Ungdomar, långtidsarbetslösa och svårt sysselsatta personer som riskerar bli utslagna stöds för att de ska kunna delta i utbildning och arbetslivet. Därtill underlättas placering av f.d. fångar i samhället. Kunnandet för att förebygga våld i närrelationer och våld inom familjen bland yrkesutbildad personal ökas. Lågtröskelservice ökas för personer med psykiska problem och för missbrukare.

Målet är att skapa klientinriktade och ekonomiskt hållbara strukturer och tjänster inom social- och hälsovården. I detta nu fungerar basservicen inte tillräckligt bra i alla kommuner. Det finns inte tillräcklig tillgång till tjänster och det finns brister i kvaliteten.

Servicen förbättras till exempel genom att reformera servicehelheter inom primärvården och införa distansservicemodeller, såsom distanskonsultation samt ambulerande och internetbaserade tjänster. Informationshanteringen och informationssystemens funktionsduglighet förbättras inom social- och hälsovården.

Tjänster för barn, unga och barnfamiljer reformeras. Man ökar till exempel specialkompetens hos den yrkesutbildade personalen i barns och ungas vanliga verksamhetsmiljöer, såsom hem, daghem och skolor, varvid behovet av institutionsvård kan minskas. Också den öppna vården inom barnskyddet och familjevården förbättras. Strukturen hos och innehållet i äldreservicen förbättras. Till exempel rehabiliteringen och de tjänster som ges hemma diversifieras och ökas, och nya slags lösningar för omsorg dygnet runt utvecklas. Stödformerna för familjer som ger närståendevård förbättras.

Dessutom vill man genom Kaste-programmet förstärka kunnandet hos anställda inom social- och hälsovården, reformera ledningspraxis och öka välbefinnande i arbetet.

Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården är ett strategiskt styrmedel för att reformera Finlands social- och hälsopolitik. Avsikten är att kommunerna och organisationer samt övriga riksomfattande, regionala och lokala aktörer ska samarbeta för att de planerade reformerna ska kunna genomföras. Kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovården kan ansöka om statsunderstöd för sina utvecklingsprojekt. Sammanlagt 17.5 miljoner euro allokeras till projektfinansiering årligen. Projekten ska integreras med kommunernas och samkommunernas grundläggande arbete för att säkerställa att reformerna blir hållbara och god praxis blir inrotad och sprids.

Mer uppgifter

Olli Kerola, biträdande avdelningschef, tfn 09 160 73859
Salme Kallinen-Kräkin, konsultativ tjänsteman, tfn 09 160 73228På vår webbplats

Utveclingsprogrammet försocial- och hälsovård (Kaste)

Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) 2012-2015 (Rapporter och promemorior 2012)

Tillbaka till toppen