Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna får anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag för barn av SHM

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2007 8.30
Pressmeddelande -

Anvisningen för bedömning av storleken på underhållsbidrag för barn, som justitieministeriet har gjort tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet, har blivit färdig och den skickas till kommunerna inom loppet av juni. Syftet med anvisningen är att förenhetliga de kommunala socialmyndigheternas arbetsrutiner, då de hjälper föräldrarna att göra en korrekt beräkning av hur stort underhållsbidraget skall vara och bedömer om ett avtal som föräldrarna har ingått kan fastställas.

Barnens behov av underhåll och båda föräldrarnas underhållsförmåga fungerar som utgångspunkter då underhållsbidrag beräknas. Bestämmelserna i lagen om underhåll för barn (704/1975) har preciserats i anvisningen.

Barnens behov och föräldrarnas underhållsförmåga inverkar på underhållsbidraget

Då barnens behov av underhåll bedöms betraktas det belopp som baserar sig på Statistikcentralens konsumtionsundersökning (250 – 390 euro i månaden) som allmänna kostnader för ett barn. Summan bestäms utgående från vilken åldersgrupp barnet hör till. Boendekostnader, utgifter för barndagvård, utbildningskostnader och kostnader för specialintressen tas i beaktande som specifika kostnader. Barnbidrag och barnets andra inkomster som varken är tillfälliga eller små avdras från de ovan nämnda kostnaderna.

Förälderns underhållsförmåga bedöms enligt hans eller hennes inkomster samt förmögenhet. Från sin underhållsförmåga får föräldern för sina allmänna levnadskostnader avdra ett belopp enligt anvisningen (420-500 euro i månaden). Dessutom får föräldern bland annat avdra sina boendekostnader, särskilda kostnader för hälso- och sjukvård, kostnader för arbetsresor samt med vissa inskränkningar resekostnader för umgänge med barn. Om föräldern har övriga underhållsansvar får han eller hon avdra ett belopp enligt anvisningen för att uppfylla dessa.

Enligt anvisningen skall underhållsbidraget räknas ut genom att barnets behov av underhåll fördelas mellan föräldrarna enligt deras respektive förmåga. Den förälder som inte bor med barnet svarar för barnets underhåll med högst det belopp som motsvarar hans eller hennes förmåga.

En ändring av underhållsbidragets storlek är aktuell då en omräkning av underhållsbidragets storlek på basis av förändrade omständigheter avviker med minst 15 procent från det tidigare fastställda underhållsbidraget. I ett dylikt fall måste de förändrade omständigheterna vara långvariga.

Föräldrarna får anvisningar från socialmyndigheterna i hemkommunen

Anvisningen för beräkning av underhållsbidrag riktar sig i första hand till socialmyndigheterna inom kommunen. Socialmyndigheterna vägleder i sin tur föräldrarna i ärenden som gäller underhållsbidrag. Socialmyndigheterna kan vända sig till social- och hälsovårdsministeriet om de behöver mer information om anvisningen. Föräldrarna får tilläggsinformation om underhållsbidrag från socialmyndigheterna i den egna hemkommunen.

Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn (justitieministeriets publikation 2007:3) finns på justitieministeriets webbsida: www.om.fi> svenska> publikationer> publikationer 2007.

Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn (social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo 7/2007) finns på social- och hälsovårdsministeriets webbsida: www.stm.fi> svenska> pressmeddelanden> kommuninfo

Tillbaka till toppen