Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Klientavgifterna inom social- och hälsovården justeras

Social- och hälsovårdsministeriet
19.6.2008 11.47
Pressmeddelande -

Klientavgifterna inom social- och hälsovården skall justeras. Klientavgifterna sågs senast över år 2002 och från och med augusti 2008 skall kostnadsutvecklingen för perioden 2002-2006 beaktas. Målsättningen är att social- och hälsovårdstjänsterna är tillgängliga för alla även i fortsättningen oberoende av boningsort och egendom och att avgifterna inte styr till oändamålsenliga val av vård och tjänster. Statsrådet gav den 19 juni förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Förordningen träder i kraft från och med den 1 augusti 2008.

Riksdagen har tidigare godkänt en lag med vilken dagvårdavgifterna förändrades. På samma gång anpassades inkomstgränserna och avgifterna till ett index. Dessa förändringar träder också i kraft från och med den 1 augusti 2008.

Prisindexet för social- och hälsovården användes som index då klientavgifterna justerades, eftersom det på bästa sätt beskriver de kostnader som uppkommer av producerandet av tjänsterna. Inkomstgränserna för månadsavgifterna för tjänster som ges hemma justerades enligt förändringarna i arbetspensionsindexet, eftersom indexet tar förändringarna i konsumentpriserna och lönenivåerna i beaktande. Prisindexet för social- och hälsovården har stigit med 16,6 procent åren 2002-2006. Arbetspensionsindexet har stigit med 8,8 procent under motsvarande period.

Klientavgifterna inom hälsovården

Årsavgiften för läkartjänster inom öppenvården vid en hälsocentralstiger höjs från 22 euro till högst 25,60 euro. Om klienten inte betalar en årsavgift tas en besökaravgift på högst 12,80 euro ut oberoende av antalet besök. Alternativt kan hälsovårdscentralen ta en besöksavgift på 12,8 euro per gång för de tre första hälsocentralsbesöken per kalenderår. Sjukhusens poliklinikavgifter stiger från 22 euro till högst 25,60 euro per besök. För ett dagkirurgiskt ingrepp kan uppbäras högst 83,90 euro (tidigare 72 euro).

Avgifterna för undersökning av mun och tänder fördelar sig mellan en avgift som uppbärs för varje besök och en skild avgift för granskning och vård. Grundavgiften indelas i tre kategorier. Det kostar högst 7 euro per besök då vården ges av en munhygientist, högst 9 euro då vården ges av en tandläkare och högst 13 euro per besök hos en specialtandläkare. Syftet är att rikta klienterna till tandhygienistens mottagning för förebyggande vård så att tandläkarna kan fokusera på mera krävande fall.

Avgiften för outnyttjad mottagningstid som inte har avbeställts stiger från 27 euro till högst 31,50 euro.

Maximibeloppet för intyg och utlåtande av läkare och tandläkare stiger från 27 euro till högst 31,50 euro. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen kan tas emot en avgift på högst 38 euro.

Av den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 14 euro (tidigare 12 euro) per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 30,30 euro (tidigare 26 euro) per vårddag hos den som vårdas i annan kortvarig anstaltsvård. För rehabilitering som ges handikappade i form av anstaltsvård eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan högst 10,50 euro (tidigare 9 euro) per vårddag tas ut.

Avgifterna inom hälsovården anpassas i fortsättningen till folkpensionsindexet

I fortsättningen anpassas avgifterna inom hälsovården till folkpensionsindexet eftersom det på bästa sätt beskriver inkomsterna och betalningsförmågan för majoriteten av dem som använder hälsovårdstjänster, pensionärer med liten inkomst och arbetslösa. Indexjusteringarna görs med två års mellanrum och det justerade eurobeloppet träder i kraft i början av året. Första justeringen görs 2010.

För mer information: regeringsråd Anne Kumpula, tfn (09) 160 74113

Tillbaka till toppen