Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den nedre gränsen för dimensioneringen av vårdpersonal sänks inte

Social- och hälsovårdsministeriet
18.11.2016 11.46 | Publicerad på svenska 21.11.2016 kl. 14.09
Pressmeddelande 210

Regeringen har kommit överens om att dimensioneringen av den personal som deltar i vården vid serviceboende med heldygnsomsorg även i fortsättningen ska vara minst 0,5 vårdare per klient. Till denna del förblir läget detsamma som enligt den nuvarande kvalitetsrekommendationen för tjänster för äldre.

Regeringen enades om att dimensioneringen av den personal som deltar i vården ska förenhetligas så att dimensioneringen i fortsättningen är densamma hos både privata och offentliga tjänsteproducenter. Grunderna för vilken personal som räknas med i den personal som deltar i vården ska i fortsättningen vara flexiblare. Ändringarna gäller grunderna för dimensioneringen på alla nivåer.

Enligt regeringsprogrammet ska man genom precisering av personaldimensioneringen och en omdefiniering av den personal som räknas med i vårdardimensioneringen uppnå en besparing på 70 miljoner euro i de offentliga finanserna före utgången av 2019.

Enligt äldreomsorgslagen ska personaldimensioneringen alltid basera sig på klienternas behov av vård och service. Den ändring som görs nu kommer att göra verksamheten smidigare genom att det bättre tas hänsyn till klienternas vårdbehov och ändringar i detta.

En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet arbetar med en uppdatering av kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen. I samband med detta arbete dryftas i vid omfattning olika metoder för att inkludera andra professionsgrupper i det personalantal som deltar i vården samt för att beakta t.ex. trygghetsteknik. Också bl.a. de särskilda tillståndskraven och verksamhetstillstånden för stödtjänstpersonal ska ses över.

Reformen bedöms inte medföra besparingar ännu 2017. Därför har ett tillägg på 6 310 000 euro beaktats vid dimensioneringen av anslaget.


Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 18.11.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338
Päivi Voutilainen, direktör, tfn 0295 163 403

Tillbaka till toppen