Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hemvårdsförsök för att effektivera tjänsterna för äldre

Social- och hälsovårdsministeriet
28.10.2004 12.10
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att socialvårdslagen och folkhälsolagen tillfälligt ändras. Ändringen gör det möjligt för kommunerna att göra försök med att sammanslå social- och hälsovårdstjänsterna för äldre så att de sköts av ett enda kollegialt organ, t.ex. socialnämnden, hälsovårdsnämnden eller en ny nämnd som bildas för skötseln av social- och hälsovårdstjänster för äldre. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 28 oktober. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Försöket är huvudsakligen inriktat på att sammanslå hemservicen och hemsjukvården till ett nytt uppgiftsområde, dvs. hemvård, för att på så sätt effektivera funktionerna och förbättra servicen. Även om försöket centralt fokuserar på tjänster för äldre kan det gälla också andra klientgrupper som erbjuds tjänster i hemmet, t.ex. handikappade och långtidssjuka.

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner på ansökan de kommuner och samkommuner som deltar i försöket. En förutsättning för godkännande är att försöket förbättrar samordningen av social- och hälsovårdstjänster för de klienter som omfattas av försöket utan att försöket medför betydande olägenheter för social- och hälsovårdsservicen som helhet. Försöket är avsett för sådana kommuner i vilka uppgifterna inom socialvården och folkhälsoarbetet inte i sin helhet har sammanförts i en enda nämnd. Försöket gäller inte den specialiserade sjukvården.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2005 och gälla till den 31 december 2008.

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, tfn 09-160 741 35
regeringsrådet Eija Koivuranta, tfn 09-160 743 50

Tillbaka till toppen