Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förordningar om besvärsnämnderna

Social- och hälsovårdsministeriet
21.4.2005 11.00
Pressmeddelande -

Den nya sjukförsäkringslagen trädde i kraft vid ingången av år 2005. I den nya lagen ingår bestämmelser om ändringssökande och om socialförsäkringsnämnden och prövningsnämnden. I samband med att sjukförsäkringslagen reviderades togs vissa bestämmelser, som tidigare fanns i sjukförsäkringsförordningen och förordningen om prövningsnämnden med på lagnivå. I statsrådets förordning om socialförsäkringsnämnden och statsrådets förordning om prövningsnämnden ingår närmare bestämmelser om förfarandet vid ändringssökande. Statsrådet gav förordningarna torsdagen den 21 april. Förordningarna träder i kraft den 1 maj 2005.

Socialförsäkringsnämnden är första besvärsinstans i frågor som gäller sjukförsäkringslagen, lagen om stöd för hemvård och privatvård av barn, militärunderstödslagen, lagen om moderskapsunderstöd och lagen om barnbidrag.

Prövningsnämnden är andra besvärsinstans i frågor som gäller sjukförsäkringslagen, lagen om stöd för hemvård och privatvård av barn, militärunderstödslagen, lagen om moderskapsunderstöd och lagen om barnbidrag. Prövningsnämnden är första besvärsinstans i frågor som bland annat gäller lagen om särskilt stöd för invandrare, lagen om rehabiliteringspenning, lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten. Nämndens viktigaste avgöranden skall offentliggöras på lämpligtsätt. Ärendena behandlas i den ordning de inkommit, om inte annat följer av särskilda skäl. Ett ärende kan behandlas i brådskande ordning endast på särskilda grunder.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Marjaana Maisonlahti, tfn 09-160 731 74

Tillbaka till toppen