Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förberedelserna inför en eventuell influensapandemi

Social- och hälsovårdsministeriet
7.10.2005 9.30
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra upp en plan för en eventuell influensapandemi. Planen skall vara klar före utgången av februari 2006 och skall utgöra en grund vid uppdateringen av de lokala och branschvisa beredskapsplanerna. WHO har upprepade gånger uppmanat medlemsländerna att göra upp nationella planer med tanke på en eventuell pandemi och att göra nödvändiga materialanskaffningar. Hur uppstår en pandemi?Den utbredda och aktiva H5N1-fågelinfluensaepidemin i sydöstra Asien betyder en höjd pandemirisk, även om en virusstam som sprider sig från en människa till en annan ännu inte konstaterats. Viruset kan smitta till en människa som kommer i nära kontakt med en insjuknad fågel eller med sekret från den eller genom födan. Cirka hälften av de drygt 100 konstaterade sjukdomsfallen i sydöstra Asien åren 2004-2005 har lett till döden. En förutsättning för att en pandemi skall uppstå är att H5N1-viruset genomgår en förändring i sin arvsmassa som underlättar spridningen från människa till människa. En pandemi kan uppstå också som en följd av att ett annat virus än H5N1 genomgår en liknande förändring. Tidpunkten för en eventuell pandemi kan man inte förutspå. Risken anses inte vara märkbart större änför ett år sedan. Vad förbereder man sig på?Det viktigaste är att hindra spridningen av viruset, minska dödsfallen och allvarliga sjukdomsfall, vårda dem som insjuknat samt trygga samhällets livsviktiga funktionerna och bevara ordningen. Livsviktiga funktioner är bland annat energi- och vattendistribution, förmedling av information, livsmedelsförsörjning och trafik. Polis och räddningsväsendet behövs bland annat för att bevara ordningen.

Hur många människor som insjuknar eller dör i pandemin kan man inte veta på förhand. Med tanke på hälso- och sjukvårdens och de övriga förvaltningsområdenas beredskapsplanering har arbetsgruppen preliminärt ställt som mål förberedelser för att 35 procent insjuknar, 11000-35000 behöver sjukhusvård och 3000-9000 avlider. Arbetsgruppen kommer att kartlägga hur sårbara funktionerna inom de olika förvaltningsområdena är då arbetstagarnas frånvaro på grund av sjukdom ökar samt vilka uppgifter och yrkesgrupper som är nödvändiga med tanke på samhällets viktigaste funktioner. Målet är att samtliga förvaltningsområden i förväg skall planera kontinuiteten i de viktigaste verksamheterna genom att bland annat förbereda sig på användningen av vikarier.

Det effektivaste sättet att hindra spridningen av viruset är att vaccinera hela befolkningen samt att minimera dödsfallen och det lidande som sjukdomen förorsakar. I Finland uppgår lagret av vaccin till 1,3 miljoner kurer.

Ytterligare information:

Medicinalrådet Merja Saarinen, SHM, tfn 09-160 740 30

Avdelningschef Terhi Kilpi, Folkhälsoinstitutet, tfn 09-47 441

Tillbaka till toppen