Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Enhetliga kriterier för icke-brådskande vård

Social- och hälsovårdsministeriet
16.11.2004 10.00
Pressmeddelande -

Den lagstiftning som träder i kraft den 1 mars 2005 och vars syfte är att trygga tillgången till vård inom utsatt tid förutsätter att behovet av vård bedöms enligt samma kriterier i hela landet. Med vårdkriterierna vill man också försäkra sig om att de personer som konstaterats vara i behov av vård också får den vård de behöver. Vårdkriterier har gjorts upp särskilt för sådana vårdåtgärder som utförs ofta eller där väntetiderna är långa. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt sju sakkunniggrupper för att bereda de riksomfattande grunderna för icke-brådskande vård.

Sakkunniggrupperna har nu fått sina förslag klara. Förslagen har också varit på en omfattande remiss hos hälsovårdsorganisationerna, kommunerna, patientorganisationerna och specialistläkarföreningarna. Utgående från de utlåtanden man fått utvecklas poängsättningssystemet nu så att det är klart att tas i bruk i början av nästa år. Då grunderna för att få vård fastställs jämförs inte olika sjukdomar sinsemellan utan avsikten är att bestämma behovet av vård vid skilda stadier av en viss sjukdom.

Förutom att beakta poängen skall läkaren eller tandläkaren bedöma vårdbehovet hos varje enskild patient. En läkare kan frångå poängsystemet om det finns grundad anledning till detta, till exempel om en patient lider av flera olika sjukdomar eller har svåra levnadsförhållanden. Sjukvårdsdistrikten är dock skyldiga att se till att vården ges på enhetliga grunder inom deras områden.

Ytterligare information:
Medicinalrådet Jouko Isolauri, tfn 09-160 741 94

Tillbaka till toppen