Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmelserna om rehabilitering och rehabiliteringspenning i en och samma lag

Social- och hälsovårdsministeriet
3.2.2005 13.20
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagstiftningen om rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten samt om rehabiliteringspenning totalrevideras. Avsikten är att i strukturellt hänseende förtydliga lagstiftningen så att bestämmelserna om rehabiliteringspenning och ersättning för rehabiliteringskostnader tas in i samma lag. Revideringen är huvudsakligen av lagteknisk natur. I syfte att trygga en enhetlig tillämpning av bestämmelserna föreslås dessutom vissa på vedertagen tillämpnings- och rättspraxis baserade ändringar. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 3 februari. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Yrkesinriktad rehabilitering

Folkpensionsanstalten ordnar yrkesinriktad rehabilitering för en försäkrad om det finns risk för att personen blir arbetsoförmögen eller om personens arbetsförmåga har försvagats väsentligen på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada. Med risk för arbetsoförmåga avses en situation där det är sannolikt att personen under de närmaste åren utan yrkesinriktad rehabilitering skulle beviljas invalidpension.

Rehabilitering för gravt handikappade

För gravt handikappade personer ordnar Folkpensionsanstalten sådana rehabiliteringsperioder som inte direkt har samband med sjukvård och som behövs för att bevara eller förbättra arbets- eller funktionsförmågan. En anhörig eller annan närstående person kan i vissa fall delta i anpassningsträning eller familjerehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten.

Rehabiliteringspenning

En 16-67 årig rehabiliteringsklient har enligt förslaget rätt till rehabiliteringspenning om rehabiliteringen behövs för att klienten skall kunna hålla sig kvar i arbetslivet eller återvända till eller komma ut i arbetslivet och klienten på grund av rehabiliteringen är förhindrad att arbeta. Till en anhörig som deltar i anpassningsträning eller familjerehabilitering kan också betalas rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden.

Rehabilitering enligt prövning

Enligt förslaget kan Folkpensionsanstalten fortfarande betala ersättning för och ordna också annan yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering än sådan som den är skyldig att ordna.

Avsikten är att den föreslagna lagen träder i kraft den 1 oktober 2005.

Ytterligare information:
Regeringsrådet Anja Kairisalo, tfn 09-160 744 11

Tillbaka till toppen