Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av lagen om hälso- och sjukvård på väg i rätt riktning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2009 9.10
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt ett sammandrag av de över 300 utlåtandena om förslaget till den nya lagen om hälso- och sjukvård. Enligt utlåtandena är arbetsgruppens förslag som presenterades på sommaren på väg i rätt riktning, om än lite försiktigt. Förslaget fick beröm för att på ett nytt sätt ta patientens rättigheter i beaktande. Syftet att stärka ett nära samarbete mellan primärhälsovården och den specialiserade sjukvården fick också god kritik. Enligt utlåtandena är den största bristen i lagförslaget det faktum att man inte i tillräckligt hög grad har tagit reformens effekter på till exempel kommunernas ekonomi i beaktande. Det krävs ännu grundliga utredningar om hur man kan göra diverse effektbedömningar.

Servicestrukturreformen i kommunerna inverkar på det fortsatta beredningsarbetet

Enligt utlåtandena är det i synnerhet viktigt att man i beredningsarbetet beaktar effekterna av kommun- och servicestrukturreformen. Dessutom bör reformen av handikapplagstiftningen och lagen om statsandelar till kommunerna, förändringarna i statens regionalförvaltning samt det arbete som Sata-kommittén somtänker över totalreformen av den sociala tryggheten tas i beaktande i det fortsatta beredningsarbetet.

Social- och hälsovårdsministeriet ska i samband med det fortsatta beredningsarbetet utvärdera de gemensamma strukturerna för hälsovården och socialvården. Avsikten är att bereda en skild lag om organiserandet av den kommunala social- och hälsovården samt den nationella utvecklingen och tillsynen. I lagen om hälso- och sjukvård skulle man lagstifta om innehållet i tjänsterna.

Det fortsatta beredningsarbetet har beviljats tilläggstid. Regeringens proposition ges till riksdagen i början av år 2010. Redogörelsen om Paras-ramlagen som ges under höstsessionen 2009 påverkar tidtabellen. Tidstillägget ger också en möjlighet att utnyttja resultatet av förfrågningen om utvecklingen av servicestrukturerna inom social- och hälsovården som ges till kommunerna i mars 2009 samt att ta responsens från utlåtandena i beaktande.

Målsättningen är att förbättra patientens ställning

Den nya lagen om hälso- och sjukvård skulle ersätta folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård. Syftet med lagen är att stärka ett nära samarbete mellan primärhälsovården och den specialiserade sjukvården, främja samarbetet mellan dessa på en regional nivå och öka patientens valmöjligheter. Man vill erbjuda patienten en möjlighet att få de vanligaste tjänsterna inom den specialiserade sjukvården nära sin hemort genom att församla grundläggande funktioner inom primärvården och den specialiserade sjukvården, såsom poliklinisk konsultation och dagkirurgi.

En annan viktig målsättning är att förstärka främjandet av hälsa och välfärd genom att göra det främjande arbetet till en del av strategi- och ekonomiplaneringsarbetet i kommunerna. I och med den nya lagen skulle patientregistren användas som ett större stöd i vården av patienter. Dessutom skulle en tidsfrist på tre månader för nödvändiga polikliniska åtgärder och undersökningar ingå.

Bilagor:

Utlåtandena om förslaget till den nya lagen om hälso- och sjukvård, på finska (2008:28, pdf): http://www.stm.fi/Resource.phx/ajank/lausu/index.htx.i998.pdf

Sammandrag av utlåtandena, på finska (pdf):
http://www.stm.fi/Resource.phx/ajank/lausu/index.htx.i996.pdf

Den nya lagen om hälso- och sjukvård, arbetsgruppens promemoria, sammanfattning på svenska
(SHM rapporter 2008:28, pdf):
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/15398/index.htx

För mer information:
regeringsråd Riitta-Maija Jouttimäki, tfn (09) 160 73806, 050 500 3561
biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804, 050 5599 169
specialmedarbetare Anna Manner-Raappana, tfn (09) 160 74157, 040 575 6618Tillbaka till toppen