Hoppa till innehåll
Media

Bättre möjligheter för försäkrade att få information

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2005 10.39
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor och lagen om utländska försäkringsbolag ändras så att dessa lagar anpassas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Avsikten är att i det här skedet genomföra de nödvändiga lagändringarna som följer av direktivet. De föreslagna ändringarna inbegriper bland annat informationsregler som föreskrivs för att trygga de försäkrades intressen, preciseringar gällande Försäkringsinspektionens tillsynsbefogenheter samt bestämmelser som gäller verksamhet över gränserna, kapitalförvaltare och förvaringsinstitut, beräkning av ansvarsskulden och pensionsansvaret samt placeringsverksamhet.

De informationsregler som avses i direktivet om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut gäller den information som skall lämnas till pensionssystemets medlemmar och förmånstagare. Målet med direktivet är att ge pensionssystemets medlemmar och förmånstagare tillräcklig information om pensionssystemets villkor och särskilt om rättigheterna och skyldigheterna för parterna i pensionssystemet. I propositionen föreslås att lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor kompletteras med yttryckliga bestämmelser om tillhandahållande av information.

Enligt direktivet är det möjligt att från tillämpningsområdet för nationell genomförande lagstiftning undanta pensionsanstalter som förvaltar system som tillsammans har färre än 100 medlemmar. Eftersom bestämmelserna i direktivet tryggar de försäkrades intressen och eftersom omfattningen av de försäkrades rättigheter inte kan vara beroende av pensionsanstaltens medlemsantal, har det inte ansetts motiverat att utestänga små pensionsanstalter ur direktivets tillämpningsområde. Således föreslås att de bestämmelser som beror på direktivet sätts nationellt i kraft när det gäller samtliga pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver tilläggspensionsverksamhet.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 6 oktober. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare information:

Regeringssekreterare Pia Rinne, tfn 09-160 737 51

Tillbaka till toppen