Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp för att bereda sammanslagningen av Finansinspektionen och Försäkr...

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2007 6.30
Pressmeddelande -

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att lägga fram ett förslag om hur en ny finans- och försäkringsinspektionsorganisation, som inrättas vid Finlands Bank, borde organiseras för att den skulle vara så bra, effektiv, opartisk och självständig i sin inspektionsverksamhet som möjligt. Dessutom skall arbetsgruppen lägga fram förslag till en lag om finansierings- och försäkringsinspektionsorganisationen samt andra nödvändiga föreskrifter. Minister Antti Tanskanen är ordförande för arbetsgruppen, och gruppen består dessutom av representanter för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen. Arbetsgruppens mandatperiod räcker från den 19 juni 2007 till den 31 mars 2008.

I det nya tillsynssystemet kommer tillsynsansvaret och det allmänna beredningsansvaret för lagstiftningen att skiljas åt. De övriga utgångspunkterna är att den nya tillsynsmyndigheten:

- är självständig i sin övervakningsuppgift och fristående från politiskt beslutsfattande

- inte baserar sig endast på sammanslagningen av nuvarande övervakare, utan beredningen går omsorgsfullt igenom valprocesserna

- kan konkurrera om kompetent personal

- inte genom sin verksamhet begränsar de likvärdiga konkurrensförutsättningarna för aktörerna på finans- och försäkringsmarknaden

- stödjer regeringens målsättningar när det gäller internationellt utvecklande av övervakningen

- bygger sin finansiering i första hand på avgifter som tas ut hos tillsynsobjekten

- förbereder sig för eventuella förändringar i finansieringsbas som beror på internationella företagsarrangemang.

Enligt regeringsprogrammet skall Finansinspektionen och försäkringsinspektionen sammanslås till en myndighet. Riksdagen har dessutom i sin kläm (RP 175/2002 – RSv 277/2002 rd) krävt att regeringen låter utreda grunderna för en sammanslagning av finans- och försäkringsinspektionen och kommer med behöriga propositioner i saken till riksdagen.

Reformerandet av tillsynsorganisationen svarar mot integrationen inom finans- och försäkringsmarknaden samt utmaningarna i anslutning till förändrade risker och tillväxt. Revideringen av solvenskraven och den internationella redovisningsreformen (IFRS) förändrar och standardiserar finans- och försäkringsövervakningen. Framåtskridande övervakning kräver framför allt gedigen riskhanteringskompetens och forskning för att utveckla riskhanteringen.

Arbetspensionerna, och den lagstadgade socialskyddsförsäkringen i allmänhet, är väsentliga delar av det finska socialskyddet, vilket i sista hand ankommer på den offentliga makten. Arbetspensionsanstalterna förvaltar arbetspensionsmedlen. Det är viktigt med tanke på tryggandet av de försäkrades intressen och arbetspensionsanstalternas effektiva investeringsverksamhet att övervakningen av investeringsverksamheten, soliditeten och riskhanteringen kan svara mot de föränderliga utmaningarna.

Ytterligare information:

Statssekreterare Timo Reina, finansministeriet, tfn (09) 160 330 48

Statssekreterare Terttu Savolainen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 740 99

Tillbaka till toppen