Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgivares folkpensionsavgift

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2005 10.14
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att arbetsgivares folkpensionsavgift sänks från början av år 2006. För statliga arbetsgivare och landskapet Åland sänks avgiften med 2,018 procentenheter och för övriga arbetsgivare med 0,468 procentenheter. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 15 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Regeringen föreslår vidare att Folkpensionsanstaltens andel av finansieringen av folkpensionerna sänks från 71 till 60 procent. Tiden under vilken Folkpensionsanstalten skall täcka det finansieringsunderskott som föranletts av minskningen av statens garantibelopp år 1999 förlängs till utgången av år 2007.

En sänkning av arbetsgivares folkpensionsavgift minskar Folkpensionsanstaltens intäkter av folkpensionsavgiften med cirka 334 miljoner euro år 2006. En minskning av Folkpensionsanstaltens finansieringsandel ökar statens direkta finansieringsandel av betalda folkpensioner med cirka 230 miljoner euro per år. Statens garantibelopp till folkpensionsfonden uppskattas uppgå till cirka 563 miljoner euro år 2006.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2006. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2006 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:
Äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn09-160 738 66

Tillbaka till toppen