Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagen om medicinsk forskning och läkemedelslagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2004 12.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om medicinsk forskning och läkemedelslagen ändras. Genom de föreslagna ändringarna genomförs EU-direktivet gällande kliniska läkemedelsprövningar.

I lagen om medicinsk forskning föreslås ett nytt kapitel med bestämmelser om särskilda krav på kliniska läkemedelsprövningar som utförs på människor. Dessutom föreslås att en del av ändringarna skall gälla all medicinsk forskning. Sådana ändringar är t.ex. ändringarna av bestämmelserna om skydd för dem som undersöks samt ställningen för minderåriga och handikappade personer som är föremål för forskning.

Regeringen föreslår vidare att läkemedelslagen kompletteras med bestämmelser om bl.a. läkemedel som tillverkas för kliniska läkemedelsprövningar, anmälan om prövningar och tillståndsansökningar och tider för behandlingen av dem. De föreslagna ändringarna förenhetligar förfarandena i fråga om kliniska läkemedelsprövningar inom EU och förkortar behandlingstiderna i de etiska kommittéerna.

Dessutom föreslås att läkemedelslagen också ändras så att vissa av bestämmelserna om marknadsföring av läkemedel för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården preciseras.

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2004. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 4 mars. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare information: regeringsrådet Pekka Järvinen, tfn (09) 160 738 00

Tillbaka till toppen