Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Coronavaccinering får inte äventyra tjänsterna för barn och unga

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
26.1.2021 8.44 | Publicerad på svenska 26.1.2021 kl. 11.40
Pressmeddelande
Potilas saa koronavirusrokotteen.

Barn- och ungdomspolitiska ministerarbetsgruppen uttrycker sin oro över genomförandet av de lagstadgade tjänsterna för barn och unga under coronaepidemin. Under coronaepidemin har rådgivningsbyråns och i synnerhet skol- och studerandehälsovårdens resurser överförts till andra tjänster samtidigt som behovet av stöd för barn, unga och familjer har ökat. Till följd av detta har tillgången till stöd och hjälp för barn, unga och familjer delvis försvårats och fördröjts. Situationen är särskilt svår för barn och unga som redan är i en utsatt ställning.

Basservicen för barn och unga får inte försämras på grund av coronavaccineringen, så att inte identifieringen av stödbehovet äventyras och tillhandahållandet av hjälp fördröjs och så att inte problemen bland barn och unga därmed ökar ytterligare. Det är nödvändigt att trygga rådgivningstjänsterna för att säkerställa barns och gravida kvinnors hälsa, identifiera familjernas stödbehov och hänvisandet till hjälptjänster. Arbetsinsatsen från hälsovårdare och läkare inom skol- och studerandehälsovården behövs som stöd för eleverna eller de studerande, föräldrarna och lärarna under coronaepidemin och särskilt efter den. 

Barn- och ungdomspolitiska ministerarbetsgruppen betonar att kommunerna vid genomförandet av coronavaccineringen bör beakta tillgodoseendet av barns, ungas och familjers stödbehov och tryggandet av deras lagstadgade tjänster. Kommunerna har anvisats statsunderstöd för genomförande av förebyggande tjänster för barn och unga och för täckande av de kostnader som förorsakas av coronaepidemin. Regionförvaltningsverkens och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens tillsynsprogram riktar sig till verksamheten vid rådgivningsbyråerna samt skol- och studerandehälsovården år 2021.

För ordnandet av vaccinationer ska man i enlighet med den vaccinationsstrategi som statsrådet godkänt söka andra alternativ än att skära ned tjänsterna för barn och unga. Utöver att rekrytera extra personal kan kommunerna vid den praktiska vaccineringen på många sätt samarbeta med lokala aktörer, såsom företagshälsovårdsenheterna och den privata sektorn. Regeringen har förbundit sig att ersätta kommunerna för kostnaderna för coronavaccineringen.
Barn och unga är föremål för särskilt skydd och deras tjänster ska inte drabbas av ens tillfälliga försämringar, utan snarare ska stödet för dem stärkas.

Mer information: generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, projektchef Katja Bergbacka, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 267

Ministerarbetsgruppens generalsekreterare: Katja Bergbacka, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 267

Mari-Kaisa Brander, kommunikationsdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 399

direktör Anna Cantell-Forsbom, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 351

Aino-Kaisa Pekonen Annika Saarikko Krista Kiuru Krista Mikkonen Thomas Blomqvist Unga Utbildning
Tillbaka till toppen