FI SV

Begäran om utlåtande

 

Denna sida innehåller en samling av de begäran om utlåtande som finns på svenska. Begäran om utlåtande sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på den finska sidan på stm.fi.

Begäran om utlåtande on utkasti till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen. Remisstiden går ut den 17.7.2017.

Begäran om utlåtande om utkast till regeringsproposition om reformen av avbytarservice. Remisstiden går ut den 3.7.2017.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Remisstiden går ut den 16.6.2017

Begärän om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialserade sjukvården. Remisstiden går ut den 16.6.2017. 

 

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av organiseringsansvaret för vissa miljö- och hälsoskyddsuppgifter från landskapet till kommunen. Remisstiden går ut den 16.6.2017.

Diskussionsmöte: förändring av lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 6 a §. Social- och hälsovårdministeriet arrangerar ett diskussionsmöte 20.4.2017 kl. 11–13 i Social- och hälsovårdsministeriet

Begäran om utlåtande om reformen av prehospital akutvård. Remisstiden går ut den 25.5.2017.

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyddshem. Remisstiden går ut den 27.4.2017

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och sjukförsäkringslagen. Remisstiden går ut den 12.4.2017.

Begäran om utlåtande om komplettering (certifiering) av regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster. Regeringens tidigare proposition. Remisstiden går ut den 28.3.2017

Ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och vissa andra lagar. Remisstiden går ut den 23.3.2017.

Begäran om utlåtande om slutrapporten av arbetsgruppen som ser över patientförsäkringen. Remisstiden går ut den 13.3.2017

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om totalreform av alkohollagen. Remisstiden går ut den 16.1.2017.

Begäran om utlåtande om det bifogade utkastet till förordning, genom vilken statsrådets förordning om rökrum (601/2016) ändras.Remisstiden går ut den 15.11.2016

Begäran om utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av tobakslagens 61 §. Remisstiden går ut den 10.10.2016.

Begäran om utlåtande till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen. Remisstiden går ut den 5.10.2016.

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Remisstiden går ut den 12.10.2016.

Regeringsproposition om social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remiss 31.8.- 9.11.2016

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har bett kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland och andra instanser enligt sändlistan om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Även andra instanser än de som finns på sändlistan kan ge ett utlåtande i frågan. Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som finns bakom nedanstående länk.

Utkastet till regeringsproposition och den elektroniska enkäten finns här:

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster. Remisstiden går ut den 9.11.2016.

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av tobakslagen. Remisstiden går ut den 26.9.2016.

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare. Remisstiden går ut den 10.8.2016.

Begäran om utlåtande gällande utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter. Remisstiden går ut den 20.6.2016.

Begäran om utlåtande gällande utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om standarder och anmälningar i fråga om tobaksprodukter och motsvarande produkter. Remisstiden går ut den 20.6.2016.

Begäran om utlåtande gällande utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer. Remisstiden går ut den 6.6.2016.

Begäran om utlåtande gällande utkastet till ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen och utkastet till statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden samt utkastet till statsrådets förordning on arbetsfördeling och centralicering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Remisstiden går ut den 10.9.2016.

Annat som anknyter till ämnet:

Begäran om utlåtande gällande utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter. Remisstiden går ut den 2.5.2016

 

Begäran om utlåtande: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den m.m. Remisstiden går ut den 15.1.2016.

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälsoskyddslagen och av livsmedelslagen. Remisstiden går ut den 20.11.2015

Begärän om utlåtande om ändring av medlingsförordningen. Remisstiden går ut den 19.10.2015.

Begäran om utlåtande: Regeringsproposition om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för päldjursuppfödare. Remisstiden går ut den 22.10.2015.

Begäran om utlåtande: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Remisstiden går ut den 8.10.2015

Begäran om utlåtande till lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa förpliktelser engligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform. Remisstiden går ut den 20.10.2015. Utlåtandena ska lämnas via lausuntopalvelut.fi.

Begäran om utlåtande gällande revideringen av tobakslagen. Remisstiden går ut den 28.9.2015.

Begäran om utlåtande gällande slutrapporten av arbetsgruppens förslag till revidering av handikapplagstiftningen. Remisstiden går ut den 19.8.2015.