Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on listattuna STM:n julkaisemat lausuntopyynnöt. Sivun yläosan lausuntopyyntölistaus tulee automaattisesti Hankeikkuna-palvelusta

FI SV

 

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöt

 

Lausuntopyyntö ja kutsu kuulemistilaisuuteen 9.10. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin (HE 15/2017) ehdotettavasta muutoksesta. Lausuntoaika päättyy 10.10.

Lausuntopyyntö luonnoksesta säännösehdotukseksi terveydenhuoltolakiin (1326/2010) valtion korvauksen maksamisesta lääkkeen määräämisen edellyttämään koulutukseen. Lausuntoaika päättyy 28.9.

Lausuntopyyntö selvityshenkilöiden raportista erityishuoltopiirien asemasta sote-uudistuksessa. Lausuntoaika päättyy 1.10.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 14.9

 Lausuntopyyntö sopimuksesta eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista.
Lausuntoaika päättyy 26.9.

Lausuntopyyntö tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntoaika päättyy 19.10.

Lausuntopyyntö komission päätöksestä, joka liittyy tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten turvaominaisuuksien aitoustekijöihin. Lausuntoaika päättyy 13.8.2018.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 20.8.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoaika päättyy 16.9.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Pidennetty lausuntoaika päättyy 13.8.2018. (Lausuntoaikaa on pidennetty lausuntopyytönkirjeessä olevasta.)

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Lausuntoaika päättyy 14.9.2018.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi huumausainelain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 15.8.2018.

Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistämistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen. Lausuntoaika päättyy 2.8.2018.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 3.8.2018.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi. Lausuntoaika päättyy 3.8.2018

Lausuntopyyntö seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 15.6.2018.

Lausuntopyyntö asiakasseteliä, henkilökohtaista budjettia ja suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavia suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevia asiakirjamalleja. Lausunnot tulee toimittaa sosiaali-ja terveysministeriön kirjaamoon, osoite [email protected] Lausuntoaika päättyy 15.6.2018. 

Lausuntopyyntö asiantuntijaryhmän suositusluonnoksesta toiminnallisten häiriöiden yhtenäisen hoidon perusteiksi. Lausuntoaika päättyy 20.5.2018.

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksestä eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Lausuntoaika päättyy 18.5.2018.

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 9.5.2018.

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoaika päättyy 21.5.2018.

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksestä eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi. Lausuntoaika päättyy 7.5.2018.

SoteDigi-yhtiötä koskevat säännökset maakunta- ja sote-uudistuksessa - lausuntopyyntö 13.4.2018 klo 12 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu säädösehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja yhteentoimivuuden kehittämiskeskuksesta (SoteDigi-yhtiö). Tarkoituksena on antaa asiasta eduskunnalle hallituksen esitystä 15/2017 vp täydentävä hallituksen esitys huhtikuun aikana. Samassa esityksessä on säännökset ensihoitopalvelun ilmailupalveluista (lääkärihelikopteritoiminnasta), mutta niistä on pyydetty lausuntoja erikseen.

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalliluonnoksista. Lausuntoaika päättyy 3.5.2018.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 20.4.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi ensihoidon ilmailupalveluja koskevilla säännöksillä. Lausuntoaika päättyy 9.4.2018.