Spelpolitiskt program förebygger och minskar skadorna av penningspel  

I det spelpolitiska program som beretts under ledning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs riktlinjerna fram till 2030 för att förebygga och minska skador som orsakas av penningspel. Programmet innehåller mål och åtgärder för att minska skadeverkningarna av penningspel. Åtgärderna består i att styra verkställandet av penningspel på ett enhetligt sätt, att säkerställa att systemet med penningspel förebygger skadeverkningar, att främja välmående, hälsa och säkerhet och att utveckla tjänsterna. 

Programmet ska verkställas tillsammans med de aktörer som styr penningspelverksamheten och arbetar med att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en styrgrupp för planerings- och inledningsskedet. 

Beslut om tillsättande av styrgruppen (projektportalen)

Målet är att systemet och tjänsterna ska förebygga skador effektivt

Syftet med det spelpolitiska programmet är att främja myndighetssamarbetet på olika nivåer och att bedöma styrningsstrukturerna för systemet med ensamrätt i syfte att skapa en enhetlig och effektiv styrning av systemet med ensamrätt som förebygger skador. Åtgärderna för att utveckla systemet med penningspel består i att stärka kunskapsunderlaget, att i praktiken ta i bruk alla de möjligheter som systemet erbjuder att förebygga skador och att ingripa i utomståendes tillgång till penningspelen i systemet, med syftet att trygga verksamhetsförutsättningarna för systemet med ensamrätt i den föränderliga verksamhetsomgivningen.  

Syftet är att förbättra kvaliteten på och tillgången till tjänsterna och att säkerställa att problem med penningspel upptäcks och förs på tal inom social- och hälsovården bättre än för närvarande. Man vill även minska den negativa stigma som är förknippad med spelproblem och påverka attityderna till penningspelande. Åtgärderna ska också förebygga och minska den självdestruktivitet och överskuldsättning som spelberoende kan orsaka.

Programmet beaktar den pågående digitaliseringen. Man strävar efter att bättre kunna identifiera kontaktytorna mellan penningspel och digitala spel, att förebygga och minska skador av penningspel i digitala miljöer och att i den föränderliga verksamhetsomgivningen bedöma om det finns behov att göra ändringar.

Spelpolitiska programmet

Plan för genomförandet av programmet  

Före utgången av 2023 ska man stegvist bereda en plan för att genomföra programmet. Det har tillsatts en styrgrupp som ansvarar för beredningen av genomförandeplanen. Styrgruppens medlemmar kommer från social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, statsrådets kansli, Polisstyrelsens lotteriförvaltning och Institutet för hälsa och välfärd. 

De innehållsmässiga helheterna bereds i samarbete med aktörsfältet. Programmets innehåll består av följande helheter:

  1. Ett penningspelsystem som effektivt förebygger skadeverkningar
  2. Förebyggande arbete och tjänster
  3. Kunskapsunderlag och indikatorer

Genom programmet integreras åtgärderna för att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel och digitala spel. 

Styrgruppen följer upp hur programmet genomförs och hur målen uppnås

Den styrgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet följer upp och bedömer hur det spelpolitiska programmet genomförs och hur målen uppfylls. Styrgruppen tillsätter också de undersektioner som bereder genomförandeplanen, följer upp och styr beredningen av genomförandeplanen, samordnar de innehållsmässiga helheterna och följer upp hur programmet genomförs under styrgruppens mandatperiod. 

Utgående från kunskapsunderlaget bedömer styrgruppen hur utvecklandet av penningspelsystemet framskrider med tanke på förebyggandet av skadeverkningar och bereder förslag till nya utvecklingsåtgärder i enlighet med programmet.  
 

Mer information