Hoppa till innehåll
Media

Utredningsgrupp: Servicen inom munhälsovården ska riktas till hela befolkningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2013 11.54
Pressmeddelande -

Utrdeningsgruppens rapport om munhälsovården (på finska)

Hela befolkningens mun- och tandhälsa ska tryggas oberoende av ålder, och servicen inom munhälsovården ska riktas till dem som mest behöver dem. Att rikta servicen lyckas när man tar i bruk en enhetlig praxis för undersökningar och vårdplaner både i den offentliga och den privata sektorn. Det fastställer den utredningsgrupp som dryftat utvecklingen av munhälsovården.

Utredningsgruppen för munhälsovården överlämnade sin rapport till omsorgsminister Susanna Huovinen onsdagen den 27 november.

I rapporten presenteras mål och förslag om hur servicen inom munhälsovården ska riktas så att den motsvarar befolkningens och individernas behov av service och förbättrar tillgången till vård. Målet är att genom effektiva och genomslagskraftiga handlingsmodeller garantera mun- och tandhälsa för hela befolkningen, oberoende av ålder. Med en service som riktas enligt behov kan också personer i en sämre ställning omfattas av servicen och uppmuntras till att sköta om sin egen hälsa. 

Mun- och tandsjukdomar är vanliga i synnerhet i de äldre åldersgrupperna

Mun- och tandsjukdomarna har stor inverkan på det allmänna hälsotillståndet och välbefinnandet.  Mun- och tandsjukdomar är fortfarande mycket vanliga trots att det också skett en positiv utveckling.   De äldsta åldersgrupperna har på grund av mindre tandlöshet mera behov av mun- och protesvård samt effektivisering av egenvården. För att detta ska kunna realiseras krävs att servicen ordnas i multiprofessionellt och sektoröverskridande samarbete.

Olika behov ska beaktas och för detta föreslår arbetsgruppen att olika servicehelheter modelleras för patienter som lider av diabetes, mentala och andra kroniska sjukdomar. Dessutom ska man utveckla jourverksamheten och utarbeta riksomfattande mätare för dess kvalitet och effektivitet.

Fastare samarbete i den krävande servicen både i den privata och offentliga sektorn

Bristen på specialtandläkare och tandläkare både i hälsovårdscentralerna och sjukhusen försvårar samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. Arbetsgruppen föreslår enheter i primärvården och den specialiserade sjukvården som koordinerar ordnandet av den krävande servicen och samarbetet. Till exempel ska praxis i tandreglering förenhetligas i primärvården och den specialiserade sjukvården.

Dessutom vill arbetsgruppen stärka partnerskapet mellan den offentliga och privata sektorn. Som metoder föreslås att köptjänsterna och servicesedlarna utvecklas samt att man experimenterar med att patienterna får välja sin service friare. 

Arbetsgruppen har också granskat de nuvarande avgifterna för tjänsterna och föreslår att de ska bedömas som en del av en större pågående helhet där klientavgifterna bedöms.

Utredningsgruppen för munhälsovården bestod av representanter för såväl branschens fackorganisationer, kommunerna och sjukvårdsdistrikten, forskningsinstitut, branschföreningar, Kommunförbundet, Folkpensionsanstalten, Valvira och social- oh hälsovårdsministeriet. 

Ytterligare information

medicinalråd Anne Nordblad, SHM, tfn 02951 63387
cheftandläkare Seija Hiekkanen, Helsingfors social- och hälsovårdsverk, mun- och tandvården, tfn 09 3104 2247

 


Bilagor
På vår webbplats

Mun- och tandhälsa

Utredningsgruppen för munhälsovård

Avgifterna för tandvård

Susanna Huovinen
Tillbaka till toppen