Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lägesbild av skyddsutrustningen inom social- och hälsovården

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
3.6.2020 16.03 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 10.30
Pressmeddelande 138/2020

På grund av coronaviruspandemin är efterfrågan på social- och hälsovårdspersonalens skyddsutrustning fortfarande stor överallt i världen. Den inhemska produktionen har inletts, vilket underlättar tillgången till utrustning i Finland.

Tillgången till kirurgiska mun- och nässkydd, andningsskydd och skyddskläder har förbättrats ytterligare jämfört med situationen för två veckor sedan. Bedömningen av en tillräcklig tillgång till skyddshandskar och skyddsvisir är oförändrad. Användningen av de flesta typer av skyddsutrustning har minskat något jämfört med situationen för två veckor sedan.

Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och privata företag inom social- och hälsovården gör i Finland cirka 90 procent av upphandlingarna av skyddsutrustning. De etablerade upphandlingsorganisationernas inköp kompletteras med Försörjningsberedskapscentralens inköp som baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets framställningar om upphandling. Om upphandling av skyddsutrustning har gjorts sammanlagt sex framställningar.

Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet en lägesbild av skyddsutrustningen under coronavirusepidemin. Försörjningsberedskapscentralen sammanställer en nationell lägesbild av skyddsutrustningens tillräcklighet, förbrukning, samt tryggad tillgång inom social- och hälsovården.

Lägesbilden baserar sig på uppgifter från aktörer inom social- och hälsovården (den nationella samordningsgruppen för den nationella beredskapen, den så kallade Logistik 5-arbetsgruppen), uppgifter om läget i fråga om den inhemska tillverkningen av skyddsutrustning som fås från arbets- och näringsministeriet och information om Försörjningsberedskapscentralens egna upphandlingar och lagersituation.

En uppdaterad sammanställning av lägesbilden publiceras med två veckors mellanrum på Försörjningsberedskapscentralens och social- och hälsovårdsministeriets webbplatser. Den föregående sammanställningen publicerades den 20 maj 2020.

Behovet av skyddsutrustning varierar beroende på produktgrupp

Det är viktigt att det finns tillräckligt med skyddsutrustning under coronaviruspandemin. Tillgången till tillräcklig skyddsutrustning har påverkats av att efterfrågan på olika skyddsutrustningsprodukter har ökat kraftigt under en kort tid och av att tillgången samtidigt har försämrats.

För närvarande uppskattas det att det behövs cirka 400 000 kirurgiska mun- och nässkydd per dygn på sjukhus. Inom den övriga social- och hälsovården är behovet nästan lika stort, vilket innebär att det sammanlagda behovet är cirka 800 000 stycken per dygn.

När det gäller andningsskydd (FFP2 och FFP3) är uppskattningen av användningsbehovet cirka 24 000–58 000 stycken per dygn.

I fråga om skyddskläder är uppskattningen av användningsbehovet cirka 78 000–156 000 stycken per dygn.

Bedömning av tillräcklig tillgång till skyddsutrustning

Tillräckligheten av olika typer av skyddsutrustning kan allmänt beskrivas med skalan: utmärkt, god, måttlig, otillfredsställande, svag. Enligt de aktuella uppgifterna och anvisningarna om användningen är tillräckligheten av och upphandlingsläget för olika typer av skyddsutrustning i nuläget följande:
För närvarande är tillgången till kirurgiska mun- och nässkydd god.

  • Upphandlingsläget i världen har förbättrats ytterligare jämfört med situationen för två veckor sedan. Försörjningsberedskapscentralen har ingått långvariga leveransavtal med stora internationella tillverkare om flera på varandra följande leveranser.
  • Med de nya inhemska leverantörerna har slutits långvariga upphandlingsavtal.  

Läget för andningsskydd (FFP2 och FFP3) är måttligt.

  • Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med internationella tillverkare om långvariga leveransavtal.
  • Förhandlingar förs med de nya inhemska leverantörerna, och beställningar har gjorts.

Läget för skyddskläder är gott.

  • Målet är att underlätta läget genom att prioritera skyddsrockar i upphandlingsverksamheten.
  • Det internationella utbudet har blivit bättre.
  • Beställningar har gjorts hos nya inhemska leverantörer.

Läget för skyddshandskar är gott.

  • Försörjningsberedskapscentralen har ett gällande långvarigare leveransavtal om leverans av skyddshandskar, och dessutom görs beställningar också hos andra leverantörer.

Läget för skyddsvisir är gott.

  • Inhemska företag har inlett tillverkning och leverans av skyddsvisir.

Tillgången till tillräcklig skyddsutrustning bör ses över regelbundet

Bedömningarna av en tillräcklig tillgång är inte exakta under undantagsförhållanden och därför är det viktigt att regelbundet bedöma situationen.
Att skyddsutrustningen räcker till påverkas av att utrustningen används på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. På grund av det internationella marknadsläget råder det dock samtidigt osäkerhet när det gäller upphandlingen och leveranserna av skyddsutrustning.

Även om huvudansvaret för upphandlingen av skyddsutrustning ligger hos universitetscentralsjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och enheterna inom social- och hälsovården, kartlägger Försörjningsberedskapscentralen för sin del marknaden för skyddsutrustning, förhandlar med leverantörerna och strävar efter att med olika aktörer bygga upp långvariga samarbetsmodeller för leveranser av skyddsutrustning. Försörjningsberedskapscentralen säkerställer och bygger också upp mer långvariga logistikkedjor för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning.

Ytterligare information:

Lasse Ilkka, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3 714
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103
Janne Känkänen, tillfällig verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 505 1012

Tillbaka till toppen