Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning: styrningen av miljö- och hälsoskyddet bör reformeras

Social- och hälsovårdsministeriet
17.12.2015 9.05
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet bad tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet Matti Karuvaara att göra en utredning om hur styrningen av miljö- och hälsoskyddet kan reformeras.

Utredningspersonen föreslår att de många nivåerna i styrningen av miljö- och hälsoskyddet bör minskas. Dessutom bör samarbetet mellan social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet samt de centrala ämbetsverk som verkställer miljö- och hälsoskyddstillsynen förbättras. De centrala ämbetsverk som styr miljö- och hälsoskyddstillsynen är för närvarande Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt regionförvaltningsverken.

Utredningspersonen anser att helhetsansvaret för ledningen av miljö- och hälsoskyddstillsynen bör utvecklas. Enligt förslaget bör lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet utvidgas till att gälla även ledningen och styrningen av samt samarbetet inom miljö- och hälsoskyddet. Samtidigt bör det utses ett ministerium som ges ansvaret för att leda miljö- och hälsoskyddet. Att sammanföra styrningsuppgifterna från två centrala ämbetsverk (Evira och Valvira) till ett centralt ämbetsverk vore enligt utredningspersonen ett bra alternativ. I detta nya centrala ämbetsverk skulle styrningen av den lokala miljö- och hälsoskyddstillsynen skötas av en enhet som koncentrerar sig på det.

Utredningspersonen föreslår att regionförvaltningsverkens uppgifter i anslutning till styrningen av miljö- och hälsoskyddstillsynen bör överföras till Valvira och Evira eller till det föreslagna gemensamma centrala ämbetsverket.

Oberoende av de ändringar som utredningspersonen föreslår anser han att det lokala miljö- och hälsoskyddet i fortsättningen ännu tydligare än tidigare bör basera sig på riskbaserad tillsyn. I styrningen av den kan olika aktörer dra nytta av de riksomfattande tillsynsprogrammen.

Kommunerna svarar nu för verkställigheten av tillsynen i enlighet med livsmedelslagen, veterinärvårdslagen, tobakslagen, hälsoskyddslagen och konsumentsäkerhetslagen.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, tfn 02951 63311, [email protected]
Matti Karuvaara, utredningsperson, tfn 050 586 3433, [email protected]

Utredning om en reform av styrningen av miljö- och hälsoskyddet – Utredningspersonens rapport (SHM:s rapporter och promemorior 2015:46), på finska

Tillbaka till toppen