Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samma index för olycksfallsförsäkringen som för arbetspensionssystemet

Social- och hälsovårdsministeriet
25.11.2004 12.35
Pressmeddelande -

Regeringen förslår att man också inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen övergår till att använda indexen enligt arbetspensionsreformen från ingången av år 2005. Det är motiverat att använda enhetliga index inom de olika inkomstbaserade förmånssystemen. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 25 november. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

I propositionen föreslås att olycksfallspension, familjepension, menersättning samt men-, kläd- och ledarhundtillägg enligt lagen om olycksfallsförsäkring justeras med arbetspensionsindexet, där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,2 och för förändringen i prisnivån är 0,8. Vidare föreslås att beloppen enligt lagen om olycksfallsförsäkring, till exempel minimiårsarbetsförtjänsten, justeras med lönekoefficienten enligt arbetspensionssystemet, där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,8 och för förändringen i prisnivån är 0,2.

Eftersom ändringen av indexjusteringsförfarandet sänker ersättningsnivån för dem som får pension länge föreslås en engångsförhöjning av olycksfallspensionerna för dem som i unga år blivit arbetsoförmögna. Engångsförhöjningen är 16 procent om den skadade är yngre än 31 år och minskar med 0,457 procentenheter för varje år varmed åldern överstiger 30 år så att förhöjning är 0,462 procent om den skadade är 64 år.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2005 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005. De föreslagna nya indexen skall också användas i fråga om ersättningar som betalas efter att lagen trätt i kraft på grund av skador som inträffat före lagens ikraftträdande. Engångsförhöjningen görs från ingången av år 2010 i olycksfallspensioner och livräntor som betalas på grund av skador som inträffat före lagens ikraftträdande.

Ytterligare information: regeringssekreterare Jaakko Hannula, tfn 09-160 738 83

Tillbaka till toppen