Hoppa till innehåll
Media

Lösningsmodeller gällande beredningen av avvecklingen av flerkanalsfinansieringen på Åland – samarbetsgruppen har publicerat sin promemoria

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 10.50
Pressmeddelande

Lösningarna som gäller avvecklingen av flerkanalsfinansieringen ser annorlunda ut på Åland än i riket. I arbetet har Ålands särförhållanden och -behov tagits i beaktande.

Enligt statsminister Marins regeringsprogram skulle en parlamentarisk kommitté bereda
landskapens beskattningsrätt och avvecklingen av flerkanalsfinansieringen som separata frågor
inom ramen för reformen av social- och hälsovården.

I fråga om landskapet Åland konstaterades att det finns anledning att utreda alternativen
och de särskilda omständigheterna separat. I landskapet Åland bildas inget välfärdsområde som en del av social‐ och hälsovårdsreformen. Social och hälsovårdsministeriet tillsatte den 30 juni 2021 landskapet Ålands samarbetsgrupp för beredningen av avvecklingen av flerkanalsfinansieringen för mandatperioden 16.8.2021 - 31.10.2021, till vilken Ålands landskapsregering nominerat medlemmar som företrädare för landskapet Åland

I samarbetsgruppens promemoria behandlas olika lösningsmodeller gällande beredningen av avvecklingen av flerkanalfinansieringen ur landskapet Ålands perspektiv. De behandlade modellerna baserar sig på tjänstemannautredningen för beredningen av avvecklingen av flerkanalfinansieringen, som tagits fram av social- och hälsovårdsministeriets beredningsgrupper under perioden 15.11.2020-31.5.2021. Samarbetsgruppens arbete har utgått från behörighetsfördelningen i självstyrelselagen för Åland samt hur riket kunde arrangera sina skyldigheter på Åland i samband med reformerna i riket.

De lösningsmodeller som behandlas i promemorian gäller ersättningar för privat vård och undersökningar, reseersättningar, läkemedelsersättningar och rehabilitering (krävande medicinsk rehabilitering och/eller rehabiliterande psykoterapi).

Ålands samarbetsgrupp har bestått av medlemmar från social- och hälsovårds-, finans- och justitieministeriet, Ålands landskapsregering samt Folkpensionsanstalten. Statens ämbetsverk på Åland har hörts under arbetets gång. Gruppens medlemmar har ställt sig positivt till samarbetet och hoppas på ett fortsatt samarbete så att Ålands särförhållanden beaktas då arbetet med att avveckla flerkanalfinansieringen fortskrider. 

Promemorian publiceras också på webbsidan www.sote-uudistus.fi/sv.

Ytterligare information

Viveca Arrhenius, socialråd, SHM, tfn 02951 63286, fö[email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, SHM, tfn 0295 163 085, [email protected]

Ålands landskapsregering:
John Eriksson, förvaltningschef, tfn +358 457 3613751, fö[email protected]
Bengt Michelsson, avdelningschef, tfn +358 18 25260, [email protected]

Tillbaka till toppen