Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i finansieringen av sjukförsäkringen föreslås

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2005 10.50
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen ändras så att finansieringen av sjukförsäkringen uppdelas i finansiering av sjukvårdsförsäkringen och finansiering av arbetsinkomstförsäkringen. Syftet med ändringen är att garantera en tillräcklig finansiering av de förmåner som beviljas vid sjukdom. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 26 maj. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för år 2006. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2006.

Enligt förslaget utgörs sjukvårdsförmånerna av bland annat Folkpensionsanstaltens läkemedelsersättningar, ersättningar för läkar- och tandläkararvoden, ersättningar för undersökning och vård, reseersättningar, ersättningar för rehabilitering och de ersättningar för sjukvårdskostnader som skall betalas till EU-länder.

Som arbetsinkomstförmåner finansieras sjukdagpenningen, föräldrapenningen och rehabiliteringspenningen samt de ersättningar som skall betalas till arbetsgivarna för semesterkostnader under föräldrapenningsperioden och för ordnande av företagshälsovård.

De försäkrade och staten skall delta i finansieringen av sjukvårdsförsäkringen med lika stora andelar med undantagav de sjukvårdsersättningar som skall betalas till EU-länder, vilka finansieras av staten. För finansieringen av sjukvårdsförmånerna uppbärs hos alla försäkrade sjukförsäkringens sjukvårdspremie, som år 2006 föreslås vara 1,33 procent. Premien ersätter den försäkrades sjukförsäkringspremie som betalas för närvarande. Sjukvårdspremien för pensions- och förmånsinkomsternas del föreslås år 2006 vara 1,50 procent, vilket motsvarar den nuvarande sjukförsäkringspremien.

Arbetsinkomstförsäkringen skall finansieras av arbetsgivarna, löntagarna och företagarna samt staten. Staten skall finansiera den sjukdagpenning, föräldrapenning, specialvårdspenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibeloppet. År 2006 skall arbetsgivarna finansiera 73 procent av de övriga arbetsinkomstförmånerna och löntagarna och företagarna tillsammans 27 procent.

Enligt förslaget skall hos löntagare och företagare tas ut en ny dagpenningspremie som år 2006 föreslås vara 0,77 procent. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift föreslås år 2006 vara 2,06 procent. Enligt förslaget sänks sjukförsäkringsavgiften för staten och landskapet Åland till samma nivå som avgiften för andra arbetsgivare. Detta innebär en sänkning på 0,79 procentenheter.

Enligt förslaget får den nya dagpenningspremien för löntagare och företagare avdras vid beskattningen. Dessutom beaktas höjningen av premien vid inkomstbeskattningen år 2006 så att den genomsnittliga skattenivån inte stiger. Höjningen av företagares premier gottgörs även genom att öka sjukförsäkringens finansiering av sjukvårdskostnaderna inom företagarnas företagshälsovård.

Höjningen av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift gottgörs genom att göra en motsvarande sänkning av arbetsgivares folkpensionsavgift. Målsättningen med genomförandet av finansieringsreformen är att reformen ur statens synvinkel skall vara kostnadsneutral.

Ytterligare information:
Äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen