Hoppa till innehåll
Media

De nya ministrarna inleder sitt EU-arbete i ministerråden 13.-14.6

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2019 10.00
Pressmeddelande

Arbetsminister Timo Harakka, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen samt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru deltar i mötet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) som hålls i Luxemburg den 13 och 14 juni 2019.

Mötesordförande är EU-rådets ordförandeland Rumänien.

Medlemsstaterna beslutar om Europeiska arbetsmyndighetens (ELA) säte

Mötet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) godkänner inrättandet av en ny EU-byrå, Europeiska arbetsmyndigheten (European Labour Authority, ELA). I samband med rådsmötet fattar också medlemsstaternas regeringar beslut om byråns säte. Städerna Bratislava, Riga, Sofia och Nicosia är på förslag till säte.

Under mötet antas också två direktiv om reglering inom arbetslivet: direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor (s.k. arbetsvillkorsdirektiv) och direktivet om balans mellan arbete och privatliv (s.k. direktiv om balans i arbetslivet).

Ministrarna diskuterar aspekter i anknytning till de landsspecifika rekommendationerna om sysselsättnings- och socialpolitik under den europeiska planeringsterminen 2019 samt om framstegen mot målen för Europa 2020-strategin.

När det gäller rådet för socialpolitik ska ministrarna anta slutsatser om att överbygga lönegapet mellan könen och om ett arbetsliv i förändring.  Rådet för hälso- och sjukvård ska anta rådets slutsatser om bekämpning av antimikrobiell resistens. Rådet för hälso- och sjukvård diskuterar dessutom hur EU-finansiering inom social- och hälsosektorn skulle kunna användas för investeringar i förbättrande och utveckling av medlemsstaternas system för hälsotjänster.

Finlands ordförandeskap i EU:s råd inleds vid ingången av juli 

I samband med rådsmötena presenterar de finländska ministrarna i korthet Finlands arbetsprogram i fråga om sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från och med ingången av juli fram till utgången av 2019. Det första mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) under Finlands ordförandeskap hålls i Bryssel den 8 juli.

Ytterligare information:

Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 278
Tiina-Kaisa Haanpää, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 268

Tillbaka till toppen