Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Metoderna för att förebygga och hantera den olagliga vistelsen i landet är många

Arbets- och näringsministerietInrikesministerietJustitieministerietMiljöministerietSocial- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet
30.11.2016 11.57 | Publicerad på svenska 30.11.2016 kl. 15.32
Pressmeddelande 517/2016

Ministerarbetsgruppen för migration har behandlat en åtgärdsplan för att förebygga och hantera olaglig vistelse i landet. Planen har beretts i samarbete mellan flera olika ministerier och fokuserar på de personer som fått avslag på sin asylansökan och som vistas olagligt i landet.

Den olagliga vistelsen är ett växande fenomen och har konsekvenser för verksamheten inom inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, justitieministeriets, miljöministeriets och utrikesministeriets förvaltningsområden. Följderna syns också i kommunerna och i organisationer. De åtgärder som ingår i den behandlade planen berör alla de ovan nämnda ministerierna och deras förvaltningsområden. Ministerarbetsgruppen beslutade att ytterligare precisera åtgärderna och avsikten är att den slutliga planen ska godkännas vid ministerarbetsgruppens följande sammanträde.

 

Satsningar på en uppdaterad lägesbild och på återsändandet

Syftet med åtgärdsplanen är att säkerställa att myndigheterna ständigt har tillgång till en uppdaterad lägesbild av den olagliga vistelsen i landet. Uppföljningen av den olagliga vistelsen ska bli mera systematisk, och lägesbilden ska finnas tillgänglig för alla aktörer. Lägesbilden ska vara mera omfattande än tidigare för att stödja myndigheternas verksamhet och underlätta riktandet av åtgärderna.

För att finna en lyckad lösning för återsändandet ska man utöver med Afghanistan även fortsätta förhandlingarna om en överenskommelse om återsändande med Somalien och Irak. I överenskommelserna ska man särskilt beakta möjligheten att tillgripa tvång vid återsändande.

Även i Finland har man många metoder för att säkerställa ett lyckat återsändande. I samband med att Polisen delger beslutet om avvisning eller utvisning informerar den om möjligheten till frivillig återresa. Samtidigt ser man till att också övriga myndigheter och organisationer aktivt erbjuder möjligheten till frivillig återresa när de träffar personer som vistas olagligt i landet. I syfte att främja frivillig återresa bereder Migrationsverket som bäst ett riksomfattande material som ska kunna användas av både myndigheter och organisationer.

Hälsovårdstjänster för personer som vistas olagligt i landet, rätten till oundgänglig försörjning och omsorg

I arbetsgruppen fördes en diskussion om social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i landet. För personer som vistas i landet olagligt är det främst fråga om brådskande stöd som är nödvändig vid tidpunkten för ansökan. Med detta avses till exempel mat och nödvändiga läkemedel för några dagar.

Social- och hälsovårdsministeriet ska komplettera de gällande anvisningarna i fråga om de nödvändiga social- och hälsovårdstjänsterna. Samtidigt ska man följa upp de fall där en person som vistas olagligt i landet söker sig till den brådskande sjukvården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den offentliga social- och hälsovården ge brådskande vård till dem som behöver det.

Anvisningarna om beviljande av utkomststöd ska kompletteras på de punkter som gäller rätten till oundgänglig försörjning och omsorg för personer som vistas olagligt i landet, situationer där klienten ska styras in i systemet för frivillig återresa och situationer där mottagningstjänsterna ska upphöra.

Effektivare övervakning av olagligt arbete

Uppföljningen av det arbete som utförs utan tillstånd ingår i bekämpningen av grå ekonomi. Övervakningen av arbetstillstånd och arbetsgivarnas informerande om olagligt arbete ska effektiveras. I praktiken betyder detta t.ex. att regionförvaltningsverken i allt större grad utför  arbetsskyddskontrollerna utan att meddela om dem i förväg och att myndigheterna allt oftare utför arbetsplatskontrollerna gemensamt (regionförvaltningsverk, polis, skatteförvaltning m.m.). Arbets- och näringsministeriet utarbetar en rapport om lägesbilden av det olagliga arbetet.

De fall där en person som vistas olagligt i landet söker sig till utbildning ska granskas som en del av den övriga lägesövervakningen.

Läget för de bostadslösa följs upp genom att samla in kommunspecifik information i samband med den årliga enkäten om bostadsmarknaden. Kommunerna producerar enkätuppgifterna om sitt eget läge, och miljöministeriet följer upp resultaten.

Ansvaret för åtgärderna inom varje förvaltningsområde

Förebyggandet och hanteringen av den olagliga vistelsen i landet berör aktörerna vid myndigheterna i stor utsträckning. Varje förvaltningsområde sörjer för styrningen, genomförandet och konsekvensuppföljningen av de åtgärder som hör till respektive förvaltningsområde samt för det branschspecifika informerande som behövs.

Ministrarna diskuterade även säkerheten vid flyktingförläggningarna och inriktningen av flyktingkvoten

På ministerarbetsgruppens möte behandlades också en åtgärdsplan för beredskap mot säkerhetshoten vid flyktingförläggningarna och i deras omgivning. Inrikesministeriet ansvarar för planens genomförande.

Dessutom fattade ministerarbetsgruppen beslut om uttagningen inom ramen för flyktingkvoten för nästa år. Flyktingkvoten för 2017 är 750 personer. Inrikesministeriet föreslog att uttagningen inom ramen för flyktingkvoten görs så att Finland tar emot 530 syriska flyktingar från Turkiet och andra länder i Mellanöstern och 120 Kongoflyktingar från södra Afrika och att 100 personer tas emot i nödfall, oberoende av deras härkomst eller nationalitet.

Ytterligare uppgifter om åtgärdsprogrammet fås av
 

Erkki Matilainen, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen för migrationsfrågor, tfn 050 4561805
Viveca Arrhenius, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 286
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0162
Kirsi Kangaspunta, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 040 709 9295
Janne Kanerva, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 176
Jaana Nevalainen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 195

Tillbaka till toppen