FI SV EN

Alkoholpolitik

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för styrningen och utvecklingen av alkoholpolitiken.

Med alkoholpolitik avses samhällets åtgärder för att förebygga de sociala, medicinska och samhälleliga skadeverkningar som orsakas av alkohol.

Alkoholpolitiken baserar sig på statsrådets principbeslut från 2003 och på Alkoholprogrammet. Riktlinjer för alkoholpolitiken utstakas också i regeringsprogrammet.

I enlighet med regeringsprogrammet är följande åtgärder i nyckelroll inom alkoholpolitiken:

  • Lagen om nykterhetsarbete revideras.
  • Alkoholreklamen begränsas.
  • Det riksomfattande alkoholprogrammet fortsätter.

Ansvarsinstanser inom alkoholpolitiken

Tillsynen över alkohollagen och styrningen av tillsynen ankommer på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Verket övervakar själva tillverkningen av och partihandeln med alkohol samt den nationella alkoholreklamen.

Regionförvaltningsverken övervakar inom sina regioner detaljhandeln med och utskänkningen av alkoholdrycker.

Institutet för hälsa och välfärd THL producerar information om skadeverkningarna av alkohol och koordinerar åtgärderna med anknytning till alkoholprogrammet i praktiken för att förebygga skadeverkningarna i synnerhet i kommunerna.

Arbetshälsoinstitutet styr och utvecklar åtgärder som förebygger skadeverkningarna av alkohol i arbetslivet.  

Oy Alko Ab är ett statsbolag inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Alko har till uppgift att bedriva detaljhandel med alkoholdrycker, som enligt lagen är dess ensamrätt.

Alkoholpolitiska medel

Forskningsrön visar att alkoholens skadeverkningar kan minskas effektivast genom att   

  • höja alkoholbeskattningen
  • begränsa alkoholreklamen
  • monopolisera detaljhandeln med alkohol
  • begränsa försäljningstiderna
  • intensifiera arbetet för att förebygga rattfylleri och
  • effektivisera arbetsformer inom social- och hälsovården.

Internationella forskningsrön som gäller de alkoholpolitiska medlens effektivitet har sammanställts i en handbok för konsumenterna om alkoholpolitiken.