Spelpolitiskt program för att förebygga och minska skador av penningspel   

I det spelpolitiska program som beretts under ledning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs riktlinjerna fram till 2030 för att förebygga och minska skador som orsakas av penningspel. Programmet innehåller mål och åtgärder för att minska skador som orsakas av penningspel. I målen ingår att styra verkställandet av penningspel på ett enhetligt sätt, att säkerställa att systemet med penningspel förebygger spelrelaterade skador, att främja 
välmående, hälsa och säkerhet och att utveckla tjänsterna. Programmet ska verkställas tillsammans med de aktörer som styr penningspelsverksamheten och arbetar med att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel.

Målet är att systemet och tjänsterna ska förebygga skador effektivt 

Syftet med det spelpolitiska programmet var att främja myndighetssamarbetet på olika nivåer och att bedöma styrningsstrukturerna för systemet med ensamrätt i syfte att skapa en enhetlig styrning av systemet med ensamrätt som förebygger skador effektivt. Åtgärderna för att utveckla systemet med penningspel består i att stärka kunskapsunderlaget, att i praktiken ta i bruk alla de möjligheter som systemet erbjuder att förebygga skador och att ingripa i utomståendes tillgång till penningspelen i systemet för att trygga verksamhetsförutsättningarna för systemet med ensamrätt i den föränderliga verksamhetsomgivningen.   

Syftet är också att förbättra kvaliteten på och tillgången till tjänsterna och att säkerställa att problem med penningspel upptäcks och förs på tal inom social- och hälsovården bättre än för närvarande. Avsikten är också att minska den negativa stigma som är förknippad med spelproblem och att påverka attityderna till penningspelande. Åtgärderna ska också förebygga och minska den självdestruktivitet och överskuldsättning som spelberoende kan orsaka. 

Programmet lägger särskilt fokus på den pågående digitaliseringen. Man strävar efter att bättre kunna identifiera kontaktytorna för penningspel och digitala spel, att förebygga och minska skador av penningspel i digitala miljöer och att i den föränderliga verksamhetsomgivningen bedöma om det finns behov att göra ändringar. 

Mer information