Lagar som gäller klienters och patienters självbestämmanderätt har sänts på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet 6.7.2018 15.35
Pressmeddelande 106/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett utkast till en ny klient- och patientlag samt ändringar i barnskyddslagen på remiss. Lagutkasten har beretts som en del av stärkandet av klienternas och patienternas självbestämmanderätt. Remisstiden går ut den 7 september 2018. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen hösten 2018.

För att stärka klienternas lika rättigheter bereds också författningar om tjänster för personer som återhämtar sig från psykisk ohälsa eller alkohol- eller drogproblem. Avsikten är att bestämmelserna om mentalvårdsarbetet och alkohol- och drogarbetet ska överföras från gällande speciallagar till socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen. Beredningen av dessa paragrafer fortsätter ända fram till hösten, då de sänds på remiss.

Avsikten är att riksdagen ska kunna fatta beslut om alla de lagar som gäller stärkandet av klienters och patienters självbestämmanderätt under denna regeringsperiod. 

Bestämmelser som stöder självbestämmanderätten och användningen av begränsningsåtgärder finns numera i flera lagar, men bestämmelserna saknas inom till exempel den somatiska hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Avsikten är att de nya bestämmelserna ska innebära att social- och hälsovårdspersonalen i fortsättningen har en lagfäst grund för verksamheten.

Klient- och patientlagen ska omfatta såväl socialvård som hälso- och sjukvård, olika vård- och serviceformer samt olika patient- och klientkategorier i bred utsträckning. I fråga om barnskyddet föreslås ändringar i barnskyddslagen.

Målet är att säkerställa gott bemötande av de allra mest utsatta

Utgångspunkten är att lagen ska grunda sig på respekten för klienters och patienters självbestämmanderätt. Den nya klient- och patientlagen föreslås innehålla bestämmelser om stödjande av klientens eller patientens beslutsfattande, upprättande av vårddirektiv, bedömning av klientens eller patientens förmåga till självbestämmande samt tryggande av klientens eller patientens självbestämmanderätt genom bedömning, beslutsfattande och en individuell plan.

Tydligare verksamhetssätt samt förutseende planering av tjänsterna för och bemötandet av klienterna och patienterna främjar också arbetarskyddet för personalen.

Begränsning av klientens eller patientens självbestämmanderätt ska alltid vara ett sista alternativ. Detta får endast tillgripas om klientens, patientens eller någon annans hälsa eller säkerhet är hotad, och andra medel är otillräckliga.
 

Ytterligare information:

Markku Tervahauta, överdirektör, tfn 0295 163167
Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd, tfn 0295 163 406, 050 430 2368 (anträffbar 6.7 och fr.om. 13.8)
Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388 (anträffbar 6.8)
Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596 (anträffbar 23.7)
Petra Ruuska, sakkunnig, tfn 0295 163 587 (tekniska frågor om remissen)