FI SV

Webbsidan uppdateras så fort som möjligt

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är en del av den lagstadgade sociala tryggheten. Försäkringen ersätter kostnader och inkomstbortfall till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom.

Vem ska teckna olycksfallsförsäkring?

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sina arbetstagare, om antalet arbetsdagar överstiger 12 dagar under ett kalenderår.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen handhas av privata försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag kan inte vägra att bevilja och hålla i kraft en lagenlig försäkring.

Om arbetsgivaren försummar sin försäkringsskyldighet eller inte är försäkringsskyldig, har arbetstagaren ändå rätt till ersättningar. I detta fall handläggs ersättningsansökan av Olycksfallsförsäkringscentralen.

Statliga tjänstemän och statligt anställda försäkras inte, men statskontoret betalar ersättningar från statens medel enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Vem betalar olycksfallsförsäkringspremierna?

Arbetsgivaren betalar olycksfallsförsäkringspremierna. Premierna fastställs enligt det totala beloppet av de betalda lönerna och riskbenägenheten i branschen.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkringen ersätter ekonomisk förlust som orsakas av arbetsolycksfall och yrkessjukdom.

Mer om temat under rubriken Utkomst

Mer information