FI SV EN

Utkomstskydd för arbetslös

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklandet och beredningen av lagstiftningen om utkomstskyddet för arbetslösa.

En arbetslös arbetssökandes grundläggande försörjning tryggas genom arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd.
Arbetslöshetsdagpenning betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning.


Klicka på bilden för att göra den större.
Printversionen fås här.

En arbetslös kan få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning

En arbetslös arbetssökande kan få antingen grunddagpenning som FPA betalar eller inkomstrelaterad dagpenning som en arbetslöshetskassa betalar till sina medlemmar. Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning betalas i övrigt på samma grunder, men inkomstrelaterad dagpenning förutsätter medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Arbetslöshetsdagpenning får en arbetslös som fyllt 17–64 år och som

  • bor i Finland
  • anmäler sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
  • söker heltidsjobb
  • är arbetsförmögen och står till arbetsmarknadens förfogande
  • uppfyller arbetsvillkoret (arbetat 26 veckor under de föregående 28 månaderna)

Arbetslöshetsdagpenning betalas när en person varit arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån sammanlagt fem arbetsdagar efter att ha blivit arbetslös.
Arbetslöshetsdagpenning betalas för högst 500 arbetslöshetsdagar. För äldre arbetslösa kan arbetslöshetsdagpenning betalas även för s.k. tilläggsdagar efter 500 dagar. Rätten till tilläggsdagarna uppfylls om

  • en arbetslös född åren 1950-1954 fyller 59 år innan 500 arbetslöshetsdagar uppfylls
  • en arbetslös född åren 1955-1956 fyller 60 år innan 500 arbetslöshetsdagar uppfylls
  • en arbetslös född 1957 eller senare fyller 60 år innan 500 arbetslöshetsdagar uppfylls

Om villkoren för tilläggsdagarna inte uppfylls så är TE-byrån skyldig att ordna arbete eller studier för en 57 år fylld arbetslös person. På så sätt fortgår rätten till dagpenning fram till pensionsåldern. 

När en arbetslös arbetssökande har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden eller inte uppfyller arbetsvillkoret för arbetslöshetsskydd kan arbetsmarknadsstöd utbetalas.

Jämkad arbetslöshetsförmån

Om en person arbetar sporadiskt eller deltid under sin arbetslöshet, så jämkas lönen med dagpenningen eller arbetsmarknadsstödet. En månadsinkomst på högst 300 euro (s.k. skyddat belopp) inverkar inte på arbetslöshetsförmånen. Om lönen överstiger 300 euro per månad så minskas hälften av den överstigande delen från arbetslöhetsförmånen.

Du söker om arbetslöshetsförmåner hos arbetslöshetskassan och FPA

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks hos den arbetslöshetskassa vars medlem den arbetslösa är. Mer information om inkomstrelaterad dagpenning finns på den egna arbetslöshetskassans webbplats och hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd ansöks hos FPA, som också betalar ut stöden. 

Att söka ändring i beslut om arbetslöshetsförmåner

I ett beslut om arbetslöshetsförmåner anges alltid hur man kan söka ändring i beslutet. Ändring i ett beslut av FPA eller arbetslöshetskassan kan sökas hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte ansökningar om ändring av beslut, anmärkningar eller klagomål.

Mer information