Työttömyysturva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha maksetaan joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana.

 

Työttömyysturva 2017 - rahoituksen muodostuminen

 

Työtön voi saada peruspäivärahaa,  ansiopäivärahaa tai työmarkkinatukea

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Työttömyyspäivärahaa saa 17 - 64-vuotias työtön, joka

 • asuu Suomessa
 • ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
 • hakee kokoaikatyötä
 • on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä
 • täyttää työssäoloehdon, eli
  • ollut työssä 26 viikkoa edellisen 28 kuukauden aikana (palkansaaja) tai
  • työllistynyt 15 kuukautta edellisen 48 kuukauden aikana yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on työttömäksi jouduttuaan ollut työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä viisi työpäivää (omavastuuaika).

Työttömyyspäivärahan kesto riippuu työhistoriasta. Jos työhistoriaa on enintään 3 vuotta, työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 300 työttömyyspäivältä. Jos työhistoriaa on yli 3 vuotta, kesto on enintään 400 päivää. Työttömyyspäivärahaa maksetaan kuitenkin enintään 500 työttömyyspäivältä sellaiselle henkilölle, joka täyttää työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta ja jolla on työhistoriaa vähintään 5 vuotta. Lisäksi ikääntyneille työttömille voidaan työttömyyspäivärahaa maksaa niin sanotuilta lisäpäiviltä Lisäpäiväoikeus syntyy, jos

 • vuosina 1950-1954 syntynyt työtön täyttää 59 vuotta ennen työttömyyspäivän enimmäisajan täyttymistä
 • vuosina 1955-1956 syntynyt työtön täyttää 60 vuotta ennen työttömyyspäivän enimmäisajan täyttymistä
 • vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt työtön täyttää 61 vuotta ennen työttömyyspäivän enimmäisajan täyttymistä.

Lisäksi edellytetään, että henkilö on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Jos lisäpäiväoikeuden ehdot eivät täyty, TE-toimistolla on velvollisuus järjestää 57 vuotta täyttäneelle työttömälle työtä tai opiskelua niin, että päivärahaoikeus säilyy eläkeikään asti.

Jos työtön työnhakija on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan tai hän ei täytä työttömyysturvan työssäoloehtoa, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea.

Työttömyysturvan aktiivimalli

Työttömyysturvaa saavan aktiivisuutta seurataan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa. Tämä on noin 3 kuukautta yhdenjaksoista työttömyyttä. Pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Valmistelu on käynnissä.
 

Soviteltu työttömyysetuus

Jos henkilö käy työttömyysaikana satunnaisesti tai osa-aikaisesti työssä, palkka sovitellaan päivärahan tai työmarkkinatuen kanssa. Korkeintaan 300 euron kuukausiansiot (nk. suojaosa) eivät vaikuta työttömyysetuuteen lainkaan. Jos palkkaa kertyy yli 300 euroa kuukaudessa, ylimenevästä osasta puolet vähennetään työttömyysetuudesta. Arvion sovitellun työttömyysetuuden määrästä voi tehdä täällä:

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Ansiopäivärahaa haetaan siltä työttömyyskassalta, jonka jäsen työtön on, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea haetaan Kelalta. Kysy omalta työttömyyskassaltasi tai Kelasta lisätietoa työttömyysetuuksista. Tietoa löytyy myös oman työttömyyskassan sivuilta ja Työttömyyskassojen Yhteistyöjärjestön sekä Kelan sivuilta. 

Työttömyysetuuspäätöksistä valittaminen

Työttömyysetuuksia koskevassa päätöksessä kerrotaan aina, miten siihen voi hakea muutosta. Sekä Kelan että työttömyyskassan antamaan päätökseen voi hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163288  


Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163195