Työttömyysturva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha maksetaan joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana.

Työttömyysturvan 2019- rahoituksen jakautuminen kuvattuna

Työtön voi saada peruspäivärahaa,  ansiopäivärahaa tai työmarkkinatukea

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Työttömyyspäivärahaa saa 17 - 64-vuotias työtön, joka

 • asuu Suomessa
 • ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
 • hakee kokoaikatyötä
 • on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä
 • täyttää työssäoloehdon, eli
  • ollut työssä 26 viikkoa edellisen 28 kuukauden aikana (palkansaaja) tai
  • työllistynyt 15 kuukautta edellisen 48 kuukauden aikana yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on työttömäksi jouduttuaan ollut työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä viisi työpäivää (omavastuuaika).

Työttömyyspäivärahan kesto riippuu työhistoriasta. Jos työhistoriaa on enintään 3 vuotta, työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 300 työttömyyspäivältä. Jos työhistoriaa on yli 3 vuotta, kesto on enintään 400 päivää. Työttömyyspäivärahaa maksetaan kuitenkin enintään 500 työttömyyspäivältä sellaiselle henkilölle, joka täyttää työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta ja jolla on työhistoriaa vähintään 5 vuotta. Lisäksi ikääntyneille työttömille voidaan työttömyyspäivärahaa maksaa niin sanotuilta lisäpäiviltä

Lisäpäiväoikeus syntyy, jos

 • vuosina 1955-1956 syntynyt työtön täyttää 60 vuotta ennen työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä
 • vuosina 1957-1960 syntynyt työtön täyttää 61 vuotta ennen työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä.
 • vuonna 1961 tai sen jälkeen syntynyt työtön täyttää 62 vuotta ennen työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä.

Lisäksi edellytetään, että henkilö on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Jos lisäpäiväoikeuden ehdot eivät täyty, 57 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle turvataan mahdollisuus päästä työhön tai palveluun TE-toimiston ja työttömän kotikunnan toimesta niin, että päivärahaoikeus säilyy eläkeikään asti.

Jos työtön työnhakija on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan tai hän ei täytä työttömyysturvan työssäoloehtoa, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea.

Soviteltu työttömyysetuus

Jos henkilö käy työttömyysaikana satunnaisesti tai osa-aikaisesti työssä, palkka sovitellaan päivärahan tai työmarkkinatuen kanssa. Korkeintaan 300 euron kuukausiansiot (nk. suojaosa) eivät vaikuta työttömyysetuuteen lainkaan. Jos palkkaa kertyy yli 300 euroa kuukaudessa, ylimenevästä osasta puolet vähennetään työttömyysetuudesta. Arvion sovitellun työttömyysetuuden määrästä voi tehdä täällä:

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Ansiopäivärahaa haetaan siltä työttömyyskassalta, jonka jäsen työtön on, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea haetaan Kelalta. Kysy omalta työttömyyskassaltasi tai Kelasta lisätietoa työttömyysetuuksista. Tietoa löytyy myös oman työttömyyskassan sivuilta ja Työttömyyskassojen Yhteistyöjärjestön sekä Kelan sivuilta. 

Työttömyysetuuspäätöksistä valittaminen

Työttömyysetuuksia koskevassa päätöksessä kerrotaan aina, miten siihen voi hakea muutosta. Sekä Kelan että työttömyyskassan antamaan päätökseen voi hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja

Joni Rehunen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163435   Sähköpostiosoite:


Pekka Paaermaa, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163004   Sähköpostiosoite: