Besvärsinstanser för beslut om utkomstskydd

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte ärenden som gäller ändringssökande, anmärkningar, klagomål eller besvär, men ministeriet bereder lagstiftning om besvärsnämnder och sörjer på det sätter för att medborgarnas rättsskydd i samband med ändringssökande förverkligas.

Beslut som gäller utkomstskydd ges alltid i skriftlig form med motiveringar. I beslutet anges hur och var ändring i beslutet kan sökas.

Klienter som inte är nöjda med ett beslut om ett bidrag eller en förmån kan söka ändring i beslutet genom att begära omprövning eller genom besvär.

Välfärdsområdet har utnämnt en socialombudsman som kan ge råd om hur man söker ändring i beslut om socialvårdstjänster eller det kompletterande eller förebyggande utkomststödet, eller om klienten är missnöjd med servicen. 

Ändring i ett beslut kan sökas på följande sätt:

Utkomststöd

Grundläggande utkomststöd 

Betalare
FPA

Begäran om omprövning
Centret för omprövning (Fpa)

Besvärsinstans

Förvaltningsdomstolen

Kompletterande och förebyggande utkomststöd      

Betalare

Välfärdsområdet

Omprövning

Behörig myndighet i välfärdsområdet 

Ändringssökande

Förvaltningsdomstolen

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är den nationella styrnings-, tillstånds- och tillsynsmyndigheten inom socialvården.

Förmåner som betalas av FPA

Betalare

Folkpensionsanstaltens byråer

Första besvärsinstans

Följande besvärsinstans

Försäkringsdomstolen

Arbetslöshetsskydd, utbildningsförmån, alterneringsersättning, utbildningsdagpenning, arbetsgivarens självriskpremie

Betalare

FPA, arbetslöshetskassorna, Sysselsättningsfonden, Utbildningsfonden

Första besvärsinstans

Följande besvärsinstans

Försäkringsdomstolen

Arbetspension

Betalare

Arbetspensionsanstalterna

Första besvärsinstans

Följande besvärsinstans

Försäkringsdomstolen

Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar

Betalare

Försäkringsbolagen

Första besvärsinstans

Följande besvärsinstans

Försäkringsdomstolen