Finland bekämpar rökning i enlighet medinternationell konvention

Finland har ratificerat Världshälsoförbundets ramkonvention omtobakskontroll från år 2004 (Framework Convention on TobaccoControl, lagen 1207/2004). Syftet med konventionen är att permanentminska och förebygga de hälsovådliga effekter som tobaken medför.Den stärker också det internationella samarbetet för att minskarökning.

Den omfattande konventionens artiklar gäller bland annat

  • reklam för och försäljning av tobaksprodukter
  • förpackningstexter
  • olaglig handel
  • exponering för tobaksrök i omgivningen
  • beskattning.

Förpliktelserna i konventionen är dels minimivillkor som deländer som ratificerat konventionen ska efterfölja, delsrekommendationer. Det rör sig om en ramkonvention, som kankompletteras med tilläggsprotokoll ochverkställighetsinstruktioner. Instruktionerna baserar sig på de sjuartiklarna i konventionen. Ett tilläggsprotokoll om illegal handelav tobaksprodukter är under beredning. 

Världshälsoorganisationens (WHO)ramkonvention om tobakskontroll (Finlex)
Tupakkasopimus tutuksi - Tupakoinnintorjuntaa koskeva puitesopimus (WHO FCTC) (Julkaisuja2011:3)

Finska periodiska rapporterna (WHO, påengelska)

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163343   E-postadress:


Reetta Honkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163684   E-postadress: