Dagpenningar som betalas ut till minimibelopp, garantipension och rehabiliteringspenning för unga höjs – takbeloppet sänks

Social- och hälsovårdsministeriet 18.10.2018 13.35
Pressmeddelande 151

Regeringen föreslår höjningar av dagpenningar som betalas ut till minimibelopp och garantipensionen. Genom höjningarna förebygger man ojämlikhet. Barnfamiljernas ställning förbättras genom att faderskapspenningsperioden för pappor till flerlingsfamiljer förlängs, en mamma som sköter sitt barn ensam ska ha rätt till föräldradagpenningsdagar som motsvarar faderskapspenningen, och föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar förlängs. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. det så kallade takbeloppet sänks. Förändringarna är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna för perioden 2019–2022.

Propositionerna hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlade i samband med den. Propositionerna med lagförslag lämnades till riksdagen torsdagen den 18 oktober. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019. Avsikten är att de ändringar som gäller föräldradagpenningar ska träda i kraft den 1 april 2019.

Garantipension och rehabiliteringspenning för unga höjs

Garantipensionens belopp höjs till 784,52 euro per månad 2019 (775,25 euro 2018). Höjningen är därmed drygt 9 euro per månad. Den höjning som gäller garantipensionen höjer även pensionsstödet, eftersom den är bunden till garantipensionsbeloppet.

Det föreslås att minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och för sådana som deltar i yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten höjs till samma nivå som garantipensionen. Syftet med denna ändring är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och trygga genomförandet av rehabilitering.

Höjning av minimibeloppet av dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen

De dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen som betalas ut till minimibelopp såsom föräldradagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning höjs så att de motsvarar arbetsmarknadsstödet. Dessutom slopas självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenningen, och sjukdagpenning betalas efter självrisktiden enligt samma principer till alla åtminstone till minimibelopp. Enligt nuvarande praxis kan det bli en 55 dagar lång väntetid på utbetalningen av sjukdagpenningen, om den sökande inte har någon föregående arbetsinkomst eller förmån som beloppet av sjukdagpenningen kan beräknas utifrån.

Förbättringar av föräldradagpenningarna

Föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar förlängs och alla som adopterar barn utanför sin egen familj ska ha rätt till föräldrapenning. Flerlingsfamiljers fäder ska i fortsättningen beviljas förlängd faderskapspenning. Föräldrapenningsperioden för en mamma som sköter sitt barn ensam förlängs så att den motsvarar en sammanräknad föräldrapenningsperiod för en familj med två föräldrar. Rätt till förlängning av föräldrapenningsperioden föreligger i situationer där det förutom barnets mamma inte finns någon annan person till vilken exempelvis faderskapspenning kan betalas.

Även bestämmelserna om fastställande av föräldradagpenningarna i sjukförsäkringslagen preciseras så att skötseln av ett förtroendeuppdrag inom en kommun inte anses vara förvärvsarbete. I och med ändringen kan föräldradagpenning betalas till fullt belopp även för de dagar då föräldern sköter förtroendeuppdrag.

Takbeloppet sänks

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. det så kallade takbeloppet sänks från nuvarande 605,13 euro till 572 euro. Självriskerna för läkemedelskostnader har ett tak för varje kalenderår. När taket nås betalar kunden endast självrisken på 2,50 euro för varje läkemedel.

Reglering av maximipriserna för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen fortsätts

Regeringen föreslår att den tillfälliga reglering som gäller maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen fortsätts till utgången av 2021.

Sjukvårdsersättning kan fortsatt betalas för privat hälso- och sjukvård som ges i offentliga lokaler

Enligt en temporär lagändring som är i kraft till utgången av 2018 kan det betalas sjukvårdsersättning för privata hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänsterna tillhandahålls i offentliga lokaler. Nu föreslås det att den temporära lagändringen ska fortsätta att gälla ända till utgången av 2022.

Ytterligare information

Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 02951 63242, [email protected]