En ny förvaltningsövergripande styrgrupp stärker Finlands hälsosäkerhetsarbete

Social- och hälsovårdsministeriet 30.8.2018 13.26
Pressmeddelande 115/2018

Statsrådet har tillsatt en övergripande styrgrupp att stödja hälsosäkerhetsarbetet i Finland. Syftet med styrgruppens arbete är att förbättra Finlands beredskap att svara mot omfattande hot mot häl-san, förebygga dem på förhand och förbereda sig på dem. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.9.2018–31.12.2023.

Hot som äventyrar hälsosäkerheten kan ha uppstått naturligt eller vara smittsamma sjukdomar och biohot som spritts av misstag eller avsiktligen. Hälsosäkerheten är ett av FN:s mål för hållbar ut-veckling och har samband med flera andra mål. 
 
Styrgruppen har i uppgift att styra beredningen av det nationella och internationella samarbetet inom hälsosäkerhet och genomföra säkerhetsstrategin för samhället ur hälsosäkerhetsaspekt. 
 
Hälsosäkerheten är en väsentlig del av samhällets övergripande säkerhet. Finland har förbundit sig till internationella avtal och mekanismer vilkas genomförande stärker beredskapen att förebygga, följa och avvärja hot som kan skapa en gränsöverskridande hotsituation. Finland verkar också aktivt i globala nätverk som främjar beredskap och förberedelser.
 
Styrgruppen har representanter från republikens presidents kansli, statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet.
 
Ordförande för styrgruppen är social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee fram till utgången av år 2019. Därefter roterar styrgruppens ordförandeskap mellan ministerierna enligt styrgruppens val ett år i sänder. Styrgruppen rapporterar årligen till Säkerhetskommittén. 
 
Ytterligare information:
 
Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn 02951 63356