Kartläggning av köer till substitutionsbehandling

Social- och hälsovårdsministeriet 21.10.2003 10.26
Pressmeddelande 299/2003

I huvudstadsregionen rör sig köerna till substitutionsbehandling för opioidberoende personer mycket långsamt. Väntetiden till behandling är därmed orimlig. Enligt en kartläggning av köerna till substitutionsbehandling som gjorts för social- och hälsovårdsministeriet måste man i huvudstadsregionen i värsta fall vänta på substitutionsbehandling i nästan två år, trots att antalet personer som väntar på behandling inte är särskilt stort.

I juni 2003 väntade sammanlagt 41 personer på substitutionsbehandling i huvudastadsregionen. Av dessa hade den första på väntelistan i Helsingfors väntat sedan oktober 2001, i Esbo sedan januari 2003 och i Vanda sedan september 2001. På buprenorfinbehandling (dvs. Subutex-behandling) väntade 39 personer och på metadonbehandling två personer. Vårdköer förekommer också utanför huvudstadsregionen. Enligt kartläggningen väntade 15 personer i Tammerfors och 6 personer i Uleåborg på substitutionsbehandling i augusti 2003. Medan man i Åbo får substitutionsbehandling inom några månader från remiss.

Av kartläggningen framgår att vårdplatserna för substitutionsbehandling inte blir lediga tillräckligtsnabbt. För att vårdköerna skall kunna avvecklas borde antalet öppenvårdsplatser öka såväl inom missbrukarvården som inom primärvården. Dessutom måste köhanteringen ytterligare utvecklas och vårdkedjorna göras klarare. Kommunerna i huvudstadsregionens är väl medvetna om nuvarande kösituation beträffande substitutionsbehandling. Planer finns på att inrätta nya vårdplatser och därmed avveckla köerna. Men om man inte snabbare kan flytta över de klienter som redan vårdats en längre tid till primärvården för fortsatt vård underlättas situationen nödvändigtvis inte på lång sikt trots nya vårdplatser. Substitutionsbehandlingen borde nivåstruktureras i större utsträckning än för tillfället efter det behandlingen inletts.

Kartläggning utfördes av pol.stud. Heidi Villikka. Kartläggningen gällde möjligheterna för opioidberoende personer att få vård i huvudstadsregionen och i Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Ytterligare information: Pol.stud. Heidi Villikka 040 7078203 eller projektsekreterare Sari Hanhinen 09 160 73139.

En kartläggning av köerna till substitutionsbehandling för opioidberoende personer: Social- och hälsovårdsministeriets stencilserie 2003:16

Distribution/Försäljning Social- och hälsovårdsministeriets publikationsförsäljning PB 536, 33101 Tammerfors tfn (03) 260 8158 och (03) 260 8535fax (03) 260 8150, e-post: [email protected]