Regeringen vill minska alkoholens skadeverkningar

Social- och hälsovårdsministeriet 9.10.2003 10.30
Pressmeddelande 282/2003

Statsrådet fattade 9 oktober ett principbeslut om riktlinjerna för alkoholpolitiken. Det är första gången som statsrådet har dragit upp allmänna alkoholpolitiska riktlinjer tillsammans med de andra ministerierna. Målet för alkoholpolitiken är att förebygga och minska alkoholens skadeverkningar. Efter att statsrådet har fattat principbeslutet kommer ett alkoholprogram - Alkoholprogram 2004-2007 - att beredas tillsammans med kommunerna, medborgarorganisationerna, näringslivet och kyrkliga samfund. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för samordningen av alkoholprogrammet.Statsrådets principbeslut

- anmodar till verksamhet som minskar alkoholens skadeverkningar

- innehåller centrala politiska riktlinjer och mål

- för samman ministerierna bakom de gemensamma målen

- ger fullmakt att uppgöra ett alkoholprogram

Statsrådets tre målsättningar är, att minska alkoholens skadliga inverkan på barns och ungas välbefinnande, att riskförbrukning av alkohol och dess skadeverkningar minskar och att den totala alkoholkonsumtionen minskar. Alkoholens skadeverkningar är för närvarande allt för stora i förhållande till den nytta som uppstår vid framställningen, försäljningen och användningen av alkohol.

Alkoholprogram 2004-2007

Enligt regeringsprogrammet skall statsrådet fatta ett principbeslut och regeringen utarbeta ett program om förebyggandet av alkoholens skadeverkningar. Programmet som grundar sig på frivilligt partnerskap bereds tillsammans med kommunerna, medborgarorganisationerna och näringslivet. Social- och hälsovårdsministeriet styr beredningen och verkställandet av alkoholprogrammet. Ministerierna ser var och en till att de åtgärder som behövs för att uppnå målen i principbeslutet finns med i alkoholprogrammet.

Alkoholprogrammet

- för samman stat, kommuner, organisationer och näringsliv bakom gemensamma mål

- för samman alla medel som står till buds

- genomförs enligt frivillig överenskommelse

Alkoholbeskattningen

För att uppnå målen följer statsrådet årligen upp konsumtionen inom olika dryckesgrupper, förändringar beträffande prisnivån och den illegala handeln i Finlands närområden samt justerar vid behov beskattningsnivån för alkoholdrycker.

Detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Det statsägda alkoholbolaget har fortsättningsvis i enlighet med alkohollagen ensamrätt till detaljhandel med alkoholdrycker. Oy Alko Ab deltar även aktivt i genomförandet av principbeslutet och alkoholprogrammet.

Lagstiftningen och dess verkställighet

Ministerierna effektiverar inom sina förvaltningsområden verkställigheten av alkohollagen, strafflagen, ordningslagen, accislagen. Statsrådet ökar även närsamfundens och medborgarnas möjligheter att påverka tillståndsförvaltningen och tillsynen i fråga om servering och försäljning av alkohol.

Social- och hälsovården

Den ökade alkoholkonsumtionen ökar enligt undersökningar behovet av social- och hälsovårdstjänster. Statsrådet understödjer kommunerna för att säkerställa tjänster för personer med alkoholproblem och deras anhöriga i enlighetmed lagen om missbrukarvård och kvalitetsrekommendationen för missbrukarvården. Kommunerna kan effektivera tjänsterna för personer med alkoholproblem genom att utveckla den allmänna servicen inom social- och hälsovården samt genom att säkerställa tillgången till ändamålsenlig särskild service. Inom hälso- och sjukvården utvecklas den verksamhet som tar sikte på förebyggande av alkoholproblem, tidiga slutsatser om och tidigt ingripande i problemet.

Idrott och arbete bland de unga

Inom idrotts- och ungdomsverksamheten finns många möjligheter för att förebygga alkoholbruk bland unga.

Trafiksäkerhet

Genom ett vitt utsträckt trafiksäkerhetsarbete kan alkoholens skadeverkningar i trafiken minskas.

Resurser

Ett effektivt förebyggande av alkoholens skadeverkningar ökar välbefinnandet och ger stora ekonomiska inbesparingar. De olika förvaltningsområdena har till uppgift att planera sin verksamhet så att målen i detta beslut kan uppnås inom ramen för statsbudgeten. Kommunerna, organisationerna och näringsidkarna beslutar om sin verksamhet inom ramen för sina egna resurser. I tilläggsbudgeten för 2003 beviljas för att alkoholprogrammet.

Ytterligare information:

Överdirektör Aino-Inkeri Hansson, tfn 09-160 73760

Regeringssekreterare Ismo Tuominen, tfn 09-160 74018

Överinspektör Kari Haavisto, tfn 09-160 74177