Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Risikko: Bra underlag från arbetsgrupp för kontroll av hälso- och sjuk

Social- och hälsovårdsministeriet
6.7.2010 9.49
Pressmeddelande -

Omsorgsminister Paula Risikko är nöjd med det grundarbete som en arbetsgrupp vid justitieministeriet gjort, som gäller kontroll av brottslig bakgrund hos hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt minister Risikko kunde man redan i anställningsskedet gallra ut sådana personer från uppgifter inom social- och hälsovården som på basen av sin brottsliga bakgrund inte lämpar sig för sådana här uppgifter. 

"Förslaget om kontroll av hälso- och sjukvårdspersonalens brottsliga bakgrund som justitieministeriets arbetsgrupp gjort ger ett gott underlag för fortsatt beredning i ärendet. Man bör dock i alla fall ännu precisera bland annat de brott, som bör tas i beaktande då man bedömer en persons lämplighet för uppgifter inom social- och hälsovården. På samma sätt bör man precisera hurudana anställningsförhållanden kontrollen av den brottsliga bakgrunden gäller. Man bör också kontrollera om de av arbetsgruppen föreslagna skilda lösningarna för bäddavdelningar och vård som ges i hemmet behövs", konstaterar Risikko.

"Det finns skäl för att utvidga den fortsatta beredningen även till personal med uppgifter inom socialvården. Man bör också utreda om begärandet av utredning i vissa fall bör göras obligatoriskt för arbetsgivaren"

Social- och hälsovårdsministeriet inleder nu på basen av arbetet som justitieministeriets arbetsgrupp gjort fortsatta beredningar av lagstiftningen om kontroll av hälso- och sjukvårdspersonalens brottsliga bakgrund i samarbete med de instanser som varit representerade i arbetsgruppen.

Två olika modeller för utredning av brottslig bakgrund

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår två alternativa modeller för utredning av brottslig bakgrund. Enligt den ena skulle uppgifter om brottslig bakgrund sparas direkt i centralregistret för yrkespersoner inom hälso- och sjukvården på basen av anmälan från domstol. Arbetsgivaren kunde då kontrollera uppgifter om brottsbakgrund i registret. Enligt det andra alternativet skulle personer som verkar inom hälso- och sjukvårdsuppgifter få ett brottsbakgrundsutdrag från rättsregistercentralen som de kan ge arbetsgivaren.

Enligt minister Risikko bör man ännu noggrant överväga dessa två modeller. 

"En modell enligt vilken arbetstagaren skulle tillställa arbetsgivaren en brottsutredning motsvarar dock de principer som redan nu iakttas i lagstiftningen om utredningen av brottslig bakgrund för de som arbetar med barn."

Social- och hälsovårdsministeriets initiativ bakgrund till utredandet

Bakgrunden till arbetet som justitieministeriets arbetsgrupp gjort är en lagmotion om utredning av brottsbakgrund för vissa personer som arbetar inom vård- och omsorgsuppgifter som social- och hälsovårdsministeriet gjorde till arbetsministeriet 2008. Motsvarande lagstiftning finns redan för dem som arbetar med barn. Vad gäller hälso- och sjukvård kom saken upp till diskussion åren 2007 och 2009 på grund av tre fall som kom ut i offentligheten. I alla dessa har det konstaterats att en person som hört till vårdpersonalen i arbetet mördat en person eller personer som hört till dennes vårdansvar.

Man gav ärendet till justitieministeriets arbetsgrupp vars huvudarbete som bäst är att bereda reformen av den s.k. säkerhetsutredningslagen. Lagen gäller förfarande vid utredning av sådana personers bakgrund som verkar i uppgifter som gäller skydd av samhälleligt eller nationalekonomiskt viktiga allmänna eller enskilda intressen. Lagen som gäller förfarande vid säkerhetsutredningar kan inte direkt tillämpas för att utreda bakgrunden hos yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.

Ytterligare uppgifter:

regeringsrådet Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800På andra webbplatser

Preliminärt förslag om kontroll av bakgrund hos vårdpersonal (justitieministeriets pressmeddelande 6.7.)

Paula Risikko
Tillbaka till toppen